Bezpieczna obsługa urządzeń – narzędzia ręczne

Inne aktualności

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwe użytkowane lub przygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia
i życia rolników. Wiele ciężkich okaleczeń zdarza się wskutek prac wykonywanych przy pomocy pił tarczowych (krajzeg), łańcuchowych oraz narzędzi takich jak szlifierka kątowa, wiertarka czy spawarka. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas tego rodzaju prac.

Piła tarczowa czy szlifierka kątowa nie mogą mieć uszkodzonej lub nadmiernie zużytej tarczy. Muszą być wyposażone w odpowiednią osłonę – tarcza piły powinna być osłonięta nad i pod stołem. Pilarka do cięcia wzdłużnego powinna być wyposażona w klin rozszczepiający, natomiast pilarka do cięcia poprzecznego, w mechanizm doprowadzający materiał: sanki, ruchomy stół lub kozioł wahadłowy. Podajniki powinny mieć uchwyty przytrzymujące materiał, ponadto powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z prowadnic.

Podczas prac z wyżej wymienionymi urządzeniami istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uderzenia obrabianym materiałem, dlatego należy pamiętać o kasku i osłonie twarzy. Warto też zabezpieczyć się przed nadmiernym hałasem i zapyleniem, stosując ochronniki słuchu i maseczki przeciwpyłowe. Ważne są, nie tylko elementy ochrony osobistej, ale również odpowiednie ubranie. Należy stosować odzież przylegającą do ciała oraz obuwie robocze o podeszwie zabezpieczającej przed poślizgnięciem.

Przenośne pilarki łańcuchowe to urządzenia coraz częściej stosowane w gospodarstwach rolnych. Najbardziej niebezpiecznym elementem pilarki jest łańcuch, który przy okrzesywaniu
i przecinaniu drzew może spowodować urazy kończyn dolnych. Zagrożeniem jest tzw. odbicie pilarki, występujące przy ścinaniu, przecinaniu i okrzesywaniu drzew. Hałas i drgania mogą być przyczyną zaburzeń stanu zdrowia (utrata słuchu, choroba wibracyjna),  a gorące elementy pilarki – poparzeń.

Przed rozpoczęciem pracy pilarką należy sprawdzić, czy funkcjonują zabezpieczenia:

– osłona prawej ręki (chroni dłoń przed uderzeniem odcinanej gałęzi),

– osłona lewej ręki (chroni dłoń w przypadku zerwania lub zsunięcia się łańcucha),

– hamulec łańcucha tnącego (uruchamia się w razie odbicia lub przesunięcia osłony lewej ręki do przodu).

Bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami, w bardzo dużym stopniu zależy od ich umiejętnej obsługi. Zanim uruchomimy maszynę, dokładnie zapoznajmy się z instrukcją obsługi.  Jeśli nie jest dość jasno sformułowana, poprośmy sprzedawcę o dodatkowe wyjaśnienia.  Nie uruchamiajmy maszyny, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości.

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy

Menu