Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w budynku GOPS, ZGK – Mściwojów 54, w każdy wtorek w godzinach 15.30-19.30

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r. poz. 294).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Powiecie Jaworskim odbywa się przez 2 punkty, które są czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 z siedzibą w Jaworze przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30. Pomoc prawną w punkcie nr 1 świadczą radcowie prawni i adwokaci:

Mateusz Góranowski – radca prawny,
Jarosław Różycki – radca prawny,
Maciej Mikołajczyk – radca prawny,
Dawid Pająk – radca prawny,
Paweł Kurylik – radca prawny,
Ludwik Malec – adwokat,
Martyna Rybińska – adwokat,
Michalina Załuska – adwokat.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.

Wizytę w punkcie nr 1 z siedzibą w Jaworze  można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 2
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji nr 2 z siedzibą w Bolkowie przy ul. Rynek 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) powierzony został w 2020 r. do prowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaworze Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą przy ulicy Batorego 8, 56-200 Góra.

Do punktu nr 2 przynależą lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja:

 • Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 13:30 – 17:30 – radca prawny Monika Międzyrzecka
 • Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:00 – 19:30 – prawnik Anna Wojsznis
 • Paszowice nr 137a (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro): środa, godz. 15:00 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska
 • Męcinka nr 85 (Gminny Obiekt Kulturalno-Edukacyjny): czwartek, godz. 14:30 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska
 • Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:00 – 19:30 – adwokat Michalina Załuska.

W lokalach tych będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca– doradca obywatelski Adrian Turowski
 • w każdy pierwszy wtorek miesiąca – doradca obywatelski Anna Wojsznis
 • w każdą pierwszą środę miesiąca – doradca obywatelski Paweł Hryń
 • w każdy pierwszy czwartek miesiąca – doradca obywatelski Jolanta Samsel – Hryń
 • w każdy pierwszy piątek miesiąca – doradca obywatelski Paweł Hryń.

Ponadto w każdej lokalizacji punktu świadczona będzie nieodpłatna mediacja, w razie zaistnienia takiej potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel.       +48 76 72 90 100.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.                                                                                                                                       Wizytę w punkcie nr 2 w Bolkowie można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • osobiście w Kancelarii Starostwa, pok. nr 2
 • przez internet (on-line) na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby te, mogą zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starosty Jaworskiego telefonicznie pod numerem tel. +48 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa oraz  za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.org.pl

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTW OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY znajdą Państwo w linku do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl a także na stronie internetowej www.siswir.pl oraz portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/siswir prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE STACJONARNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO OD DNIA 15 CZERWCA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca zostają otwarte stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze. W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem. Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy.

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, które odczuwają najmniejsze firmy.

Menu