Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2023 ROKU

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego w 2023 r. będzie  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P. poz. 995) wyniosła 74,05 za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.

Stawka podatku rolnego dla gruntów rolnych od 1ha przeliczeniowego na 2023 r. wynosić będzie – 185,125 zł za 1 ha.

Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika  z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów na 2023 r. wynosić będzie – 370,25 zł za 1 ha.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2022 r. (M.P. poz. 996), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosić będzie – 71,0996 zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 1 STYCZNIA 2023 r. WYNOSI:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   1,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej:

 • od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 14,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W ww. przypadku przewiduje się udzielenie pomocy  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 a 24.12.2013 r., L.215 z 07.07.2020) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.  z 2018 r., poz. 362 ze zm.). Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a stawką preferencyjną 14,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, nie stanowi pomocy de minimis.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz cmentarzy, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Link do uchwały: https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2022/6123/akt.pdf

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2023 R. WYNOSZĄ:

1.Roczna wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  – 1000,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 310,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.440,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.550,00 zł,
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.310,00 zł
6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.

2.Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 710,00 zł,
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 200,00 zł,
  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  – 1.440,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  – 1.550,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.680,00 zł,
3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.440,00 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca -1.310,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.030,00 zł.

3.Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 470,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 990,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.310,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.440,00 zł,

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.200,00 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1080,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.800,00 zł.

Załącznik nr 1
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
                              Dwie osie
12 13 1.310,00 1.440,00
13 14 1.440,00 1.550,00
14 15 1.550,00 1.680,00
15    571,00 1.800,00
                              Trzy osie
12 17 1.680,00 1.800,00
17 19 1.800,00 1.920,00
19 21 1.920,00 2.030,00
21 23 2.030,00 2.150,00
23 25 2.150,00 2.270,00
25 2.270,00 2.390,00
                      Cztery osie i więcej
12 25 2.150,00 2.270,00
25 27 2.270,00 2.390,00
27 29 2.390,00 2.500,00
29 31 2.500,00 2.760,00
31 2.760,00 2.930,00

Załącznik nr 2
Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
                                 Dwie osie
12 18 1.680,00 1.800,00
18 25 1.800,00 1.920,00
25 31 1.920,00 2.030,00
31 1.457,00 2.320,00
                           Trzy osie i więcej
12 40 2.030,00 2.150,00
40 2.640,00 3.000,00

Załącznik nr 3
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
                                       Jedna oś
12 18 1.310,00 1.440,00
18 25 1.440,00 1.550,00
25 1.550,00 1.680,00
Dwie osie
12 28 1.310,00 1.440,00
28 33    633,00 1.550,00
33 38 1.550,00 1.680,00
38 1.920,00 2.030,00
Trzy osie i więcej
12 38 1.550,00 1.680,00
38    972,00 2.150,00

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2022 ROKU

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego w 2022 r. będzie  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P. poz. 951) wyniosła 61,48 za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.

Stawka podatku rolnego dla gruntów rolnych od 1ha przeliczeniowego na 2022 r. wynosić będzie – 153,70 zł za 1 ha.

Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika  z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów na 2022 r. wynosić będzie – 307,40 zł za 1 ha.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2021 r. (M.P. poz. 950), średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosić będzie – 46,6972 zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  OD 1 STYCZNIA 2022 r. WYNOSI:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,89 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 8,50 od 1 m² powierzchni użytkowej:

 • od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 12,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W ww. przypadku przewiduje się udzielenie pomocy  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 a 24.12.2013 r., L.215 z 07.07.2020) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.  z 2018 r., poz. 362 ze zm.). Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a stawką preferencyjną 12,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, nie stanowi pomocy de minimis.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarzy za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2022 R. WYNOSZĄ:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.310,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 310,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  710,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 200,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.440,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.550,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł,

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 1.310,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca 2.030,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton200,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 1080,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.800,00 zł.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
                              Dwie osie
12 13 1.310,00 1.440,00
13 14 1.440,00 1.550,00
14 15 1.550,00 1.680,00
15 1.680,00 1.800,00
                              Trzy osie
12 17 1.680,00 1.800,00
17 19 1.800,00 1.920,00
19 21 1.920,00 2.030,00
21 23 2.030,00 2.150,00
23 25 2.150,00 2.270,00
25 2.270,00 2.390,00
                      Cztery osie i więcej
12 25 2.150,00 2.270,00
25 27 2.270,00 2.390,00
27 29 2.390,00 2.500,00
29 31 2.500,00 2.760,00
31 2.760,00 2.930,00

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
                                 Dwie osie
12 18 1.680,00 1.800,00
18 25 1.800,00 1.920,00
25 31 1.920,00 2.030,00
31 1.382,00 2.320,00
                           Trzy osie i więcej
12 40 2.030,00 2.150,00
40 2.640,00 3.000,00

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
                                       Jedna oś
12 18 1.310,00 1.440,00
18 25 1.440,00 1.550,00
25 1.550,00 1.680,00
Dwie osie
12 28 1.310,00 1.440,00
28 33    600,00 1.550,00
33 38 1.550,00 1.680,00
38 1.920,00 2.030,00
Trzy osie i więcej
12 38 1.550,00 1.680,00
38    921,50 2.150,00

 

Podatki i opłaty w 2021 roku

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego w 2021 r. będzie  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 58,55 za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.

Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika  z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2020 r. (M.P. poz. 983), średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosić będzie – 43,3048 zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Treść Uchwały dostępna na stronie

 OD 1 STYCZNIA 2021 r. WYNOSI:

1.od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 7,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej:

 • od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 11,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W ww przypadku przewiduje się udzielenie pomocy  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 a 24.12.2013 r.) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.  z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a stawką preferencyjną 11,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, nie stanowi pomocy de minimis.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarzy za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatki i opłaty w 2018 roku

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego  w 2018 r. będzie  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,49 za 1 dt.
Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.
Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika  z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2017 r. (M.P. poz. 963), średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2018 r. wynosić będzie – 43,3532 zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJE NA POZIOMIE ROKU 2017 I OD 1 STYCZNIA 2018 r. WYNOSI:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 98 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych –   0,72 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  – z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 7,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak : fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 11,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
W/w przypadku przewiduje się udzielenie pomocy  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 a 24.12.2013 r.) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U.  z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).
Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  a stawką preferencyjną 11,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, nie stanowi pomocy de minimis.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarzy za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatki i opłaty w 2017 roku

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego  w 2017 r. będzie  średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,44 za 1 dt.
Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.
Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika  z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2016 r.. (M.P. poz. 996), średnia cena sprzedaży drewna za obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2017 r. wynosić będzie – 42,02  zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 1 STYCZNIA 2016 r. WYNOSI:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2.98 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,72 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– z wyjątkiem garaży, dla których ustala się stawkę podatku – 7,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej takich jak : fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo, stolarstwo ustala się stawkę podatku od nieruchomości w wysokości 11,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W/w przypadku przewiduje się udzielenie pomocy  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia  18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 352 a 24.12.2013 r.) oraz art.37 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.Dz.U.  z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.).

Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową podatku od nieruchomości 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  a stawką preferencyjną 11,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Gdy podatnik nie jest przedsiębiorcą, zastosowanie stawki preferencyjnej, nie stanowi pomocy de minimis.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, cmentarzy za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2016 R. WYNOSZĄ:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.310,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.310,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł.

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 2;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  710,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.550,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł,

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.310,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.030,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.080,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.800,00 zł.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej oraz służące dowozowi dzieci do szkół.

 

Załącznik nr 1

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 1.310,00 1.440,00
13 14 1.440,00 1.550,00
14 15 1.550,00 1.680,00
15 1.680,00 1.800,00
Trzy osie
12 17 1.680,00 1.800,00
17 19 1.800,00 1.920,00
19 21 1.920,00 2.030,00
21 23 2.030,00 2.150,00
23 25 2.150,00 2.270,00
25 2.270,00 2.390,00
Cztery osie i więcej
12 25 2.150,00 2.270,00
25 27 2.270,00 2.390,00
27 29 2.390,00 2.500,00
29 31 2.500,00 2.760,00
31 2.760,00 2.930,00

 

Załącznik nr 2

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1.680,00 1.800,00
18 25 1.800,00 1.920,00
25 31 1.920,00 2.030,00
31 1.382,00 2.320,00
Trzy osie i więcej
12 40 2.030,00 2.150,00
40 2.640,00 3.000,00

 

Załącznik nr 3

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 1.310,00 1.440,00
18 25 1.440,00 1.550,00
25 1.550,00 1.680,00
Dwie osie
12 28 1.310,00 1.440,00
28 33 1.440,00 1.550,00
33 38 1.550,00 1.680,00
38 1.920,00 2.030,00
Trzy osie i więcej
12 38 1.550,00 1.680,00
38 921,50 2.150,00

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej oraz służące dowozowi dzieci do szkół.

NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW NIE POBIERA SIĘ OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW.

 

PODATKI W 2016 ROKU – terminy płatności w zależności od rodzaju podatnika i wysokości podatku

Od 1 stycznia 2016 r. dla podatników podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) w kwocie nie przekraczającej 100 zł płatności trzeba będzie dokonać jednorazowo w terminie obecnej pierwszej raty.

WYSOKOŚĆ PODATKU RODZAJ PODATNIKA RODZAJ PODATKU TERMIN PŁATNOŚCI
 

DO 100 zł

OSOBA FIZYCZNA OD NIERUCHOMOŚCI Do 15 marca
ROLNY
LEŚNY
OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA OD NIERUCHOMOŚCI Do końca stycznia
ROLNY Do 15 marca
LEŚNY Do 15 stycznia
 

 

 

 

POWYŻEJ 100 zł

OSOBA FIZYCZNA OD NIERUCHOMOŚCI Raty płatne w terminach do:-15 marca
-15 maja
-15 września
-15 listopada
ROLNY
LEŚNY
OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA OD NIERUCHOMOŚCI Do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia
ROLNY Raty płatne w terminach do:-15 marca
-15 maja
-15 września
-15 listopada
LEŚNY Do 15 dnia każdego miesiąca

Podatki płatne w kasie Urzędu Gminy Mściwojów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mściwojów: BS Jawor O/Mściwojów: 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005

 

Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym , które wchodzą w życie z dniem 01.01.2016 r.

Zmiany w podatku od nieruchomości:

 1. Usunięto pojęcie „względy techniczne”.

W obowiązującym stanie prawnym grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się niższą stawką podatku od nieruchomości. Ponieważ pojęcie „względy techniczne” nie zostało zdefiniowane w ustawie na tle stosowania tego przepisu dochodziło do licznych sporów, efektem których jest bogate orzecznictwo, nierozwiewające jednak wszystkich wątpliwości. W związku z tym ustawodawca dokonał zmiany  przepisu w art. 1a ust. 1 pkt 3 oraz dodał ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustalając, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się: budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zatem niższą stawką opodatkowane będą teraz budynki, budowle lub ich części, w stosunku do których właściwy organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

 1. Współwłasność garaży wielostanowiskowych i lokali

Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4u.p.o.l.). W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, gdyż podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasady odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym. Ustawodawca dokonał zmiany w art. 3 dodając ust. 4a u.p.o.l. na podstawie, którego wyłączono zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w częściach ułamkowych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności budynku i gruntu.

Ponadto art. 3 ust. 5 u.p.o.l. otrzymał brzmienie: Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (…) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.”

 1. Ograniczenie zwolnień podatkowych
 2. a)     Dokonano zmiany art. 7 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.l. na podstawie, którego zwolnione będą od podatku od nieruchomości„grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży”
 3. b)     Ograniczono zakres zwolnień od podatku gruntów położonych w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w7 ust. 1 pkt 8 i 8a u.p.o.l.

 

Zmiany w podatku rolnym i leśnym
 1. Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na ha przeliczeniowe użytków rolnych (grunty rolne zabudowane, rowy i inne) – art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym.
 2. Ograniczono zakres zwolnień  w  podatku rolnym:
  ·        uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku w posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą zwolnienie -art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,
  ·        w związku z brakiem obowiązkowej służby wojskowej zniesiono ulgę w podatku rolnym dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – uchylono art. 13a ustawy o podatku rolnym.
 3. Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku leśnym
 4. Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania pieniężnego – dodano art. 6a w ustawie o podatku leśnym.

Zmiany dotyczące płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Ustawodawca wprowadził z dniem 01.01.2016 r. następujące zmiany w płatności podatków:
 1. Jeżeli kwota podatków:  od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 2. Nie doręcza się decyzji i nie pobiera się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów przesyłki poleconej (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł).

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany, które doprecyzowują i uaktualniają nazewnictwo oraz niektóre definicje, a także wskazują  aktualne nazwy ustaw w przypadku odesłań.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres 3 lat od 10 lipca 2018r.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.270.2018.PK z dnia 11.06.2018 r. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres 3 lat:
Taryfy wchodzą w życie z dniem 10 lipca 2018 r.

 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.