Wójt Gminy Mściwojów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XVIII.113.2016  Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XIX.124.2016 z dnia 14 września 2016r.

Komitet Rewitalizacji  wspiera działania Wójta Gminy Mściwojów w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w zakresie rewitalizacji w Gminie Mściwojów.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy od 10 do 24 członków, w tym:
a) nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców sołectwa uznanego za obszar zdegradowany wskazany w Programie, delegowany przez Radę Sołecką;
b) nie więcej niż 4 przedstawicieli sektora społecznego;
c) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego (prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym)
d) nie więcej niż 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
e) nie więcej niż 3 przedstawicieli urzędu gminy i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy Mściwojów;
f) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Mściwojów,

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna liczba członków Komitetu  wyłonienie kandydata następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Mściwojów. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji, co najmniej w latach 2016-2025. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.  Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 24 listopada 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest  na stronie internetowej w zakładkach: „Dla Mieszkańca – Rewitalizacja”,  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów pok. nr 8.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: magdalena.kopec@msciwojow.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do pok. nr 8 w Urzędzie Gminy Mściwojów w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 – 15.00.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane w innej formie niż deklaracja.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
Ogłoszenie nabór do komitetu rewitalizacji
Regulamin komitet rewitalizacji
Formularz zgłoszenia


Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), przeprowadził konsultacje społeczne „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025”
Integralną częścią „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na  lata 2016 – 2025” jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mściwojów.
Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 5 sierpnia  do dnia 4 września 2016 r. w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, wraz z przeprowadzeniem debaty w dniu 2 września 2016 r. o godz. 12.00. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów,
 2. Zbierania uwag ustnych – które zbierano od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia 4 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyniku rozpatrzenia zabranych uwag i wniosków dokonano następujących zmian:

 1. Zmieniono nieznacznie system oceny i monitoringu GPR (zmiana zapisu o sporządzaniu corocznych raportów z wdrażania GPR na: sporządzanie raportów co 3 lata),
 2. Rozszerzono i doprecyzowano zakres działań przewidzianych w projektach,
 3. Zmodyfikowano harmonogram realizacji projektów i szacunkowe koszty celem równomiernego rozłożenia działań rewitalizacyjnych i kosztów w czasie,
 4. Doprecyzowano zapis o Komitecie Rewitalizacji w kontekście Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 5. Rozpatrzono uwagi: wpisanie projektu dotyczącego poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uwzględniając potrzeby mieszkańców wsi Zimnik.

Obecnie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025 zostanie przekazany do Rady Gminy Mściwojów celem jego uchwalenia. Następnie zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego weryfikacji pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów i wpisania przedmiotowego projektu na listę zweryfikowanych programów.

 


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Mściwojów  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pożytku publicznego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 10 sierpnia 2016r. do dnia 05 września 2016r. Z dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mściwojów. Cała dokumentacja została również przedstawiona do wglądu na stronie internetowej Gminy Mściwojów  w zakładce „Dla mieszkańca – Rewitalizacja” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy jednocześnie do udziału w spotkaniu i debacie konsultacyjnej, które odbędą się w dniu 02 września 2016r. w sali narad Urzędu Gminy. Na spotkaniu zostaną omówienie propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu. Uczestnicy debaty będą również mieli możliwość wyrażania uwag, opinii oraz propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025”

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025”.

Celem wdrożenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025” jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się  w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Integralną częścią „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025” jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mściwojów.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 10 sierpnia  do dnia 5 września 2016 r. w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie i debata odbędą się w dniu 2 września 2016 o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów,
 2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w okresie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43,  59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl lub andrzej.karkowski@greenkey.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
 3. bezpośrednio do Urzędu Gminy  Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny wraz z załącznikami jest dostępny:

 1. na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.msciwojow.pl,
 2. w Urzędzie Gminy Mściwojów, ul. Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8).

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 28.07.2016 r
.

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt. 2 i ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkr 2 i 48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów działający przez pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Karkowskiego reprezentującego firmę Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583 Poznań, zwrócił się w dniu 01.06.2016r. z wnioskiem do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu  oraz w dniu 15.06.2016r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.
W odpowiedzi na złożone wnioski:

– Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem  znak.: ZNS.9022.2.508.2016.DG z dnia 09 czerwca 2016 r. (data wpływu 17.06.2016 r.), wyraził opinię, że dla dokumentu pn.: „Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025” nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem  Nr WSI.410.290.12016.DK.2 z dnia 20 lipca 2016 r. (data wpływu 28.07.2016 r.), wyraził opinię, że dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025” nie jest wymagane  przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025”

Przedsięwzięcia ujęte w Programie związane będą z: modernizacją infrastruktury drogowej, modernizacją zieleni, odnową przestrzeni publicznej, remontem i termomodernizacją budynków, modernizacją obiektów sportowych, modernizacją i doposażeniem świetlic wiejskich. Wszystkie przedsięwzięcia wpisane w Program będą realizowane na terenie gminy Mściwojów w miejscowościach Mściwojów, Godziszowa, Targoszyn, Siekierzyce, Zimnik i Snowidza i w większości dotyczą obszarów, i obiektów istniejących – wymagających modernizacji lub remontu. Ewentualne oddziaływania takie jak emisja zanieczyszczeń w trakcie prac, hałas i odpady powstające   w czasie wykonywania robót będą miały charakter krótkotrwały a niedogodności z nimi związane znikną po zakończeniu prac.

Dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ze względu na niewielkie oddziaływanie na etapie realizacji, brak zagrożeń dla środowiska naturalnego podczas eksploatacji zrewitalizowanych obszarów, lokalizację przedsięwzięć poza obszarami Natura 2000, realizacja programu nie powinna spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko,  w tym środowisko przyrodnicze.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia przez gminę Mściwojów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025”,  umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.msciwojow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 oraz na tablicach ogłoszeń w  sołectwach Gminy Mściwojów.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mściwojów   z dnia 28 lipca 2016 r.
na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.z 2015 r. poz.1777)
WÓJT GMINY  MŚCIWOJÓW ZAWIADAMIA

o podjęciu przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 14 lipca 2016r. uchwały  Nr XVIII.112.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025, który zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wdrożenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2025” jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów bip.msciwojow.pl oraz na stronie www.msciwojow.pl  w zakładce „Dla mieszkańca – Rewitalizacja”.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów (www.bip.msciwojow.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów (www.msciwojow.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.


Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 poz. 1777), określiła zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniach od 25 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. przeprowadził konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. Powiadomienie w sprawie terminów i sposobów konsultacji wraz z kompletem dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mściwojów oraz w formie tradycyjnych ogłoszeń dnia 17 maja 2016 r.
Przedmiotem konsultacji była propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, który znalazł się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego o obszaru rewitalizacji na opisywanym terenie jest wynikiem szeregu prowadzonych prac. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Dlatego do wniosku załączono diagnozę, potwierdzającą spełnienie przez wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

Szczegółową analizę negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oparto o dane Urzędu Gminy Mściwojów, Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mściwojowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oraz innych zainteresowanych instytucji. Jest ona również wynikiem wniosków i ustaleń wynikających ze spotkania zorganizowanego w dniu 7 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów, w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy, Radni Gminy Mściwojów, Sołtysi oraz przedstawiciele firmy Green Key z Poznania – wykonawcy przedmiotowej dokumentacji oraz rozmów z mieszkańcami, wywiadów społecznych odbytych podczas wizji terenowej odbytej w dniu 7 czerwca 2016 r.

Diagnoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi zarówno w Ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) jak i „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.(MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015). Zgodnie z zapisami wymienionych dokumentów diagnoza opierać powinna się na mierzalnych wskaźnikach opisujących przede wszystkim zjawiska i problemy społeczne na opisywanego obszaru.

Niniejsza diagnoza nawiązuje również do wytycznych na szczeblu wojewódzkim i jest z nimi zgodna.

Dodatkowo Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obie konsultacje społeczne były prowadzone równocześnie w tych samych formach.

W wyniku prowadzonych konsultacji wprowadzono następujące zmiany:

1)    we wzorze uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

Zmieniono błędną numerację.

Stosownie do uwagi związanej z niejasnością zapisów dotyczących liczby przedstawicieli obszaru zdegradowanego, wprowadzono poniższe zmiany:

 1. W Rozdziale 2 § 1 ust. 2 zdanie „Komitet liczy nie więcej niż 25 członków, w tym:”

Otrzymał nowe brzmienie: Komitet liczy od 10 do 24 członków, w tym:”

 1. Rozdział 2 § 1 ust. 2 pkt. a) w brzmieniu „nie więcej niż 1 przedstawiciel obszaru zdegradowanego wskazanego w Programie niewymienionych w innych podpunktach,”

Otrzymał nowe brzmienie: „nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców sołectwa uznanego za obszar zdegradowany wskazany w Programie, delegowany przez Radę Sołecką;”

Stosownie do uwagi dotyczącej zniesienia obowiązku meldunkowego, wprowadzono poniższe zmiany:

 1. Rozdział 2 § 1 ust. 7 w brzmieniu „Każdy z członków Komitetu musi być zameldowany na stałe lub czasowo w Gminie Mściwojów”

Otrzymał nowe brzmienie: „7. Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Gminy Mściwojów”.

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA -DEKLARACJA

Tabela: Miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Zmieniono na: „Miejsce – adres zamieszkania na terenie gminy:

2)    we wzorze uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów wraz z mapą i diagnozą:

 1. Uwzględniono uwagi interesariuszy w zakresie rozszerzenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W miejscowości Snowidza do obszaru rewitalizacji dodatkowo włączono działkę ewidencyjną nr 607/10. Wcześniej pełniła ona rolę placu zabaw. Obecnie jest niezagospodarowana, zachwaszczona i zanieczyszczona. Jest również miejscem zachowań patologicznych. Część mieszkańców Snowidzy zaproponowała, by działkę pozyskać od Agencji Nieruchomości Rolnych, uporządkować i minimalnie wyposażyć. Sami mieszkańcy postarają się doposażyć ten teren na cele placu zabaw oraz będą sprawować nadzór nad utrzymaniem opisanej działki.
 2. W Targoszynie obszar rewitalizacji zgodnie z sugestią mieszkańców rozszerzono o działki ewidencyjne nr 392/20 i 392/13.
 3. W Mściwojowie podczas konsultacji społecznych interesariusze zaproponowali włączenie do obszaru rewitalizacji działek ewidencyjnych o numerach: 541 (teren boiska wiejskiego) i 522 (działka nad zbiornikiem wodnym). Uwagi uwzględniono.

Ze względu na powiększenie obszaru rewitalizacji zaktualizowano te dane w diagnozie.

W opracowanej dokumentacji i wzorach uchwał zaktualizowano podstawę prawną, poprzez podane aktualnego dziennika ustaw.

Innych uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę zebrane dane i informacje uznaje się za zasadne wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w zaproponowanej formie, a także podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


W trwających konsultacjach dotyczących wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, wzięli udział również młodsi przedstawiciele naszej społeczności. W dniu 07 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach odbyła się lekcja obywatelska, w której udział wzięli uczniowie klas III. Lekcję poprowadzili przedstawiciele firmy Green Key Pan Andrzej Karkowski oraz Pan Łukasz Ginko. Podczas zajęć uczniowie poznali główne założenia i cele rewitalizacji, jak również zostali zapoznani z postępem prac związanych z opracowaniem Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów. Młodzież zaangażowała się również w proces diagnostyczny poprzez określenie potencjałów występujących na terenie gminy, biorąc jednocześnie pod uwagę projekt uchwały dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


W dniu 07 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele firmy Green Key Pan Andrzej Karkowski i Pan Łukasz Ginko . W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 mieszkańców gminy. Przedmiotem konsultacji  było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe efekty pracy. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli bezpośrednią możliwość wnoszenia uwag i sugestii do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przybyli na spotkanie mieszkańcy gminy z chęcią włączyli się w proces konsultacyjny. Podczas spotkania padły również pierwsze propozycje projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Spotkanie obejmowało również analizę projektu uchwały dotyczącej  zasad dotyczących wyznaczania składu, powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji. Wyniki przeprowadzonych konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej jak również na stornie internetowej gminy.


Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów.
Dodatkowo Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji są zasady wyznaczania składu, powołania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów oraz określenie zasad dotyczących wyznaczania składu, powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów.

Konsultacje społeczne obu projektów uchwał będą prowadzone równocześnie w tych samych formach.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 25 maja do dnia 24 czerwca 2016 r. w formie:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 12.00. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów;
 2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można składać w okresie od dnia 25 maja 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy;
 3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie Gminy Mściwojów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularze konsultacyjne oraz projekty uchwał wraz z załącznikami są dostępne:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.msciwojow.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”
b) na stronie internetowej Gminy Mściwojów www.msciwojow.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Rewitalizacja”;
c) w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8).

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
 3. bezpośrednio do Urzędu Gminy  Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach.


Rewitalizacja to pojęcie, które  stało się ostatnio bardzo modne i popularne. Ale co się za tym właściwie kryje? Jakie jest miejsce rewitalizacji w życiu naszej gminy? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedź podczas konferencji otwierającej projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025”, która odbyła się w środę 20 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek, radni, sołtysi oraz przedstawiciele rad sołeckich i zainteresowani mieszkańcy gminy.

Prowadzący spotkanie ekspert zewnętrzny – Pan Andrzej Karkowski, reprezentujący firmę Green Key z Poznania, omówił zasady, cel oraz oczekiwania w zakresie opracowania programu rewitalizacji, który jest kompleksowym i strategicznym narzędziem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany czyli obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Obecnie trwają prace polegające na zebraniu danych niezbędnych do opracowania analizy. Wskaże ona miejscowości, w których zdiagnozowano występowanie negatywnych procesów społecznych, np. biedy, bezrobocia, niskiego poziomu udziału w życiu społecznym i kulturowym Gminy Mściwojów. Zostanie przeprowadzony również opis najważniejszych problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno – przestrzennym i technicznym. Te obszary zostaną poddane rewitalizacji.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie uzależniona od aktywności społecznej. W związku z tym Program Rewitalizacji będzie opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych oraz dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym.

Przypomnijmy, iż na opracowanie programu Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. znalazł się w grupie 77 gmin, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  Podejmowane przez Gminę Mściwojów działania przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025, umożliwi aplikowanie Gminie i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

 


OGŁOSZENIE w sprawie spotkania otwartego dotyczącego Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów oraz przystąpienia do prac związanych z wyznaczeniem na terenie gminy Mściwojów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wójt Gminy Mściwojów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu otwartym prezentującym plany dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, które odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 12:30 w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana tematyka rewitalizacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów, zakres i przebieg planowanych prac oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie dyskusji, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania.

Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777), Wójt Gminy Mściwojów informuje o przystąpieniu do prac związanych z zebraniem danych niezbędnych do wyznaczenia na terenie Gminy Mściwojów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar zdegradowany, to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowania co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych lub technicznych.

W chwili obecnej gromadzone są niezbędne dane i informacje służące przeprowadzeniu diagnozy weryfikującej, czy na terenie Gminy Mściwojów znajdują się obszary spełniające kryteria obszaru zdegradowanego i czy istnieją przesłanki do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Wójt Gminy Mściwojów przeprowadzi konsultacje społeczne projektu dokumentacji.


W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wśród gmin, które uzyskały dotację znalazła się również Gmina Mściwojów. Już wkrótce rozpoczną się intensywne prace związane z tworzeniem Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Załączniki