Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów

 

logo-indywidualizacja

Projekt POKL.09.01.02-02-150/10-00 „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

indywidualizacja-procesu-nauczania

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 2012.12.20

Zajęcia realizowane są w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Targoszynie.
Zajęcia prowadzone są od lutego 2012 r. Uczestniczy w nich 8 dzieci w tym 6 chłopców i 2 dziewczynki. Zajęcia odbywają się w czwartki wg harmonogramu po 2 godziny. Mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnością w czytaniu i pisaniu, przezwyciężanie trudności, przyczyny niepowodzeń szkolnych poprzez symulowanie ogólnego rozwoju ucznia, zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci na miarę indywidualnych możliwości.
Uczniowie na zajęciach pracują indywidualnie, w parach lub grupach. Takie formy pracy sprzyjają poprawianiu samooceny oraz oceny technik czytania i pisania.
Zastosowane ćwiczenia usprawniają percepcję wzrokowo-słuchową, orientację przestrzenną, koncentrację uwagi, rozwijają sprawności językowe i komunikacyjne. Zajęcia prowadzone są różnym metodami: czynnościową, ćwiczeniową, metodami aktywizacji, praktycznego działania, gier i zabaw.
Ćwiczenia zawierają rozmaite typy zadań: karty pracy, gry planszowe, puzzle, teksty z lukami, krzyżówki. Do ich wykonania wykorzystywane są pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych – 2012.12.20

W Szkole Podstawowej w Targoszynie odbywają się zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno przyrodniczych dla klas 1- 3. Celem tych zajęć jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Stosowane na zajęciach metody aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy, podejmowania różnorodnych działań prowadzących do uzyskania wiedzy na wyższym poziomie trudności.
Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się proste doświadczenia z zakresu chemii i fizyki, które często są wstępem do dyskusji oraz rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. Również forma pracy na zajęciach – małe 2 – 3 osobowe grupy powoduje, że dzieci są aktywne, twórcze, potrafią pracować zarówno samodzielnie jak i z rówieśnikami. Wykorzystywane środki dydaktyczne (gry, zagadki, domina, programy komputerowe, mikroskopy, karty pracy, tablice przyrodnicze, klocki) wspomagają i uatrakcyjniają te zajęcia. Udział w zajęciach stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności, jak również wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości. Zapewnia dziecku także w rozwoju osobowości poczucie osiągnięcia sukcesu. Zajęcia organizowane są w sposób niestereotypowy, z zachowaniem dużej swobody i elastyczności prowadzonych zajęć.

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi – 2012.12.07

Realizacja projektu: „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Szkole Podstawowej w Targoszynie od dnia 06.02.2012 r . do 18.01.2013r.
W nowym roku szkolnym 2012/2013 spotykamy się od 4 września, w szkole, po lekcjach, czasami nawet dwa razy w tygodniu. 8 osobowa grupa dzieci z kl.1,2 i 3 (2 dziewczynki i 6 chłopców) z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, co przyczynia się do niwelowania braków i zmniejszenia dysproporcji w stosunku do innych uczniów. Dostosowuję wymagania do możliwości uczniów. Pracujemy w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości. Cele, które staram się zrealizować w czasie zajęć dla dzieci z trudnościami matematycznymi to :
-wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych,
– rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
-zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych,
– ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
-usprawnianie koordynacji wzrokowej,
-rozwijanie percepcji słuchowej,
-kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
W trakcie realizacji projektu nie odnotowałam( jak dotąd) żadnych odstępstw od założeń. Wykorzystuję wszystkie możliwe narzędzia i technologie dostępne w szkole. Uczestnicy zajęć i ich rodzice wysoko oceniają ich przydatność, atrakcyjność. Dzieciom najbardziej podobają się się ćwiczenia z laptopem, komputerami oraz innymi pomocami dydaktycznymi zakupionymi do realizacji projektu.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych – 2012.06.26

W Szkole Podstawowej w Targoszynie od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku jest realizowany projekt w ramach PO KL: „Indywidualizacja nauczania”, dlatego też powstał program uwzględniający zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych.
Zajęcia Koła Przyrodniczego odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Dzieci z młodszych klas mogą na tych zajęciach przygotowywać się do licznych konkursów o tematyce matematyczno-przyrodniczej, pogłębiać swoją wiedzę poprzez zabawę, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie czasopism przyrodniczych, oglądanie albumów, zdjęć i ilustracji oraz bezpośrednią obserwację otaczającej nas przyrody. Korzystają przy tym z szerokiej bazy dydaktycznej oraz programów edukacyjnych.
Zajęcia pozalekcyjne zawsze są dla dzieci ciekawą formą rozwijania zainteresowań. Często same wybierają tematykę zajęć. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęcę je do aktywnego poznawania otaczającego świata, rozwinę nową pasję.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 2012.05.24

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone są przez Panią Teresę Podolską w Szkole Podstawowej w Targoszynie w ramach Priorytetu IX: ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Tytuł projektu to- „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów”.
Zajęcia odbywają się w czwartki wg harmonogramu po 2 godziny. Do tej pory odbyło się 9 zajęć tj. 18 godzin. Na zajęcia uczęszcza 8 dzieci w tym 6 chłopców i 2 dziewczynki.
Celem nadrzędnym zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości. Drogą do osiągnięcia celu jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności w szkole. Praca z dzieckiem oparta na założonych celach wytycza trzy kierunki:
Po pierwsze stymulowanie i usprawnianie procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania: ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.
Po drugie ćwiczenia sprawności czytania, pisania i wypowiadania się.
Po trzecie ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci, ruchowe: małej i dużej motoryki, aktywizujące uczniów do nauki.
Stosowane formy, metody pracy oraz liczne, nowe, kolorowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu podnoszą atrakcyjność i efektywność nauczania.

Pokonać trudności matematyczne w Gminie Mściwojów – 2012.04.20

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi prowadzone są przez Panią Alicję Dudar w Szkole Podstawowej w Targoszynie od dnia 06.02.2012 r. w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest korygowanie i wspomaganie tych procesów, od których zależy uczenie się matematyki. Wyciszanie lękowych nastawień do zadań wymagających wysiłku intelektualnego. Dostarczanie dodatnich emocji w celu wzmocnienia aktywności oraz mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności. Spotkania z 8 osobową grupą ( 2 dziewczynki i 6 chłopców) odbywają się dwa razy w tygodniu od 14 lutego br. do 18 stycznia 2013r. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą. Pracują w indywidualnym tempie, z zadaniami dostosowanymi do swoich możliwości. Liczne pochwały i nagrody mobilizują dzieci do podejmowania i rozwiązywania kolejnych zadań. Już można zauważyć, że wzrasta u uczniów poczucie wiary we własne siły. Stosowane formy, metody pracy oraz liczne, nowe, kolorowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu podnoszą atrakcyjność i efektywność nauczania.

Ruszył projekt pt. „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów – 2012.03.01

Z dniem 01 lutego br. oficjalnie wystartował projekt „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Mściwojów na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 799 PLN.
Projektem objęto uczniów klas I-III w dwóch szkłach podstawowych tj. w Snowidzy i w Targoszynie. Okres realizacji 01 luty 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dla uczniów:
– z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
– z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– szczególnie uzdolnionych, zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
wybrano Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.
Celem głównym projektu jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie problemów zidentyfikowanych u uczniów oraz wspieranie umiejętności i talentu uczniów szczególnie uzdolnionych. Zdiagnozowane główne problemy, to trudności w czytaniu i pisaniu oraz matematyczne. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanego przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji. Prowadzone zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych jak również rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Doposażona będzie również baza dydaktyczna szkół m.in. zostaną zakupione plansze, tablice edukacyjne oraz sprzęt i oprogramowania specjalistyczne.

Od 1 lutego 2012 r. realizujemy projekt pt. „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów” – 2012.01.16

Gmina Mściwojów otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 799 PLN na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów”.

Projektem objęto uczniów klas I-III w dwóch szkłach podstawowych tj. w Snowidzy i w Targoszynie. Okres realizacji 01 luty 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dla uczniów:

z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
szczególnie uzdolnionych, zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
wybrano oferenta tj. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie problemów zidentyfikowanych u uczniów oraz wspieranie umiejętności i talentu uczniów szczególnie uzdolnionych. Zdiagnozowane główne problemy, to trudności w czytaniu i pisaniu oraz matematyczne. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego, na podstawie opracowanego przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji. Prowadzone zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych jak również rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Doposażona będzie również baza dydaktyczna szkół m.in. zostaną zakupione plansze, tablice edukacyjne oraz sprzęt i oprogramowania specjalistyczne.