Granty na piece baner

ANKIETA KONTROLNA dotycząca utrzymania trwałości projektu granatowego – obowiązek złożenia do 30 stycznia 2023 r.

Wszystkim mieszkańcom, którzy pozyskali grant na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach projektu pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” przypominamy, iż zgodnie z par. 3 pkt. 2 umowy o powierzenie grantu w ramach realizacji inwestycji Grantobiorca zobowiązuje się m.in. do składania corocznie, do 30 stycznia każdego roku, w okresie trwałości projektu, Ankiety kontrolnej dotyczącej utrzymania trwałości projektu, wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Grantodawcy. Poniżej załączamy wzór ankiety do wypełnienia. Ankiety należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.

Ankieta Trwałość projektu Granty na piece PDF
Ankieta Trwałość projektu Granty na piece WORD

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW GRANTOWYCH

Lista projektów wybranych_AKTUALIZACJA_22032023
Lista projektów wybranych_AKTUALIZACJA_14122022
Lista_projekty wybrane do dofinansowania_20072022
Lista_projekty rezerwowe_20072022
Lista_projekty odrzucone_20072022

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza uzupełniający nabór wniosków grantowych na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

Termin, od którego można składać wnioski:
11 kwietnia 2022 r. od godziny 07:00
Termin, do którego można składać wnioski:
25 maja 2022 r. do godziny 15:00

Sposób i miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w pokoju nr 17 (sekretariat), I piętro

Typy Grantobiorców:
Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Nieruchomości o których mowa powyżej muszą być zlokalizowane na terenie Gminy wskazanej w pkt. 4 Ogłoszenia.
Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.
Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

Poziom dofinansowania grantów:
Możliwy poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 dla projektów nie objętych pomocą publiczną, obejmuje do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż 20 000zł. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi min. 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ 

UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY

ANKIETA DO AUDYTU DLA MIESZKAŃCÓW
Zgodnie z wymogami konkursu grantowego Uproszczony Audyt Energetyczny powinien zostać wykonany przez audytora wyłonionego przez Grantodawcę.
Grantobiorcy (mieszkańcy) podpisują indywidualne umowy z audytorem oraz ponoszą koszty sporządzenia audytu. Stosowna Ankieta zawierająca wstępne dane do Audytu zamieszczona została poniżej w Dokumentacji konkursowej.
Dokument jakim jest audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie grantu, w związku z czym musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku.
Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych prosimy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą zadania – TOP Projekt Karol Sadłowski, e-mail: karol.sadlowski@gmail.com, tel. 601 388 831
Jednostkowy koszt audytu – 340,00 zł brutto. Koszt sporządzenia audytu jest kosztem kwalifikowalnym. W sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny, iż budynek nie spełnia warunków udziału w konkursie, Grantobiorca (mieszkaniec) ponosi jedynie opłatę za weryfikację w wysokości 123,00 zł.

DOKUMENTACJA DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym
Załącznik nr 1 do ogłoszenia. Kryteria wyboru projektów
Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wniosek o powierzenie grantu WORD
Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wniosek o powierzenie grantu PDF
Załącznik nr 1 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomości
Załącznik nr 2. Oświadczenie właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
Załącznik nr 3 Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu
Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo
Załącznik nr 5 Karta wydatków
Załącznik nr 6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
Załącznik nr 8 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – po zmianach
Załącznik nr 9 Audyt uproszczony sprawność całkowita wg rozporządzenia
Załącznik nr 11 Oświadczenie dotyczące prawa budowlanego
Załącznik nr 3 do ogłoszenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 do ogłoszenia. Minimalne parametry techniczne
Załącznik nr 5 do ogłoszenia. Umowa o powierzenie grantu – wzór
Załącznik nr 6 do ogłoszenia. Zasady rozliczania grantu

Dodatkowe dokumenty do pobrania:
Wzór oferty – Rozeznanie rynku
Notatka z badania rynku – kryterium cena
Notatka z badania rynku – dwa kryteria
Wzór umowy grantobiorca-wykonawca
Kosztorys powykonawczy – wzór
Protokół zdawczo odbiorczy – wzór

Granty na piece baner

Wzory dokumentów – projekt grantowy na wymianę pieców

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” przypominamy, iż wszystkie osoby, z którymi zawarta zostanie stosowna umowa o powierzenie grantu, zobowiązane będą
przedłożyć wraz z wnioskiem o wypłatę grantu, m.in. dokumenty w zakresie wyboru Wykonawców/Wykonawcy oraz Umowę zawartą pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą. Poniżej publikujemy przykładowe wzory, które można wykorzystać na etapie realizacji projektu.

Przypominamy ponadto adres strony internetowej projektu: https://www.niskaemisja.pl/bolkow/

Zasady-rozliczania-grantu


DOKUMENTY Z BADANIA RYNKU:
Wzór oferty
Notatka rozeznania rynku (jedno kryterium)
Notatka z rozeznania rynku (dodatkowe kryteria)

UMOWA Z WYKONAWCĄ I ODBIORY PRAC:
Kosztorys powykonawczy (wzór)
Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
Wzór umowy Grantobiorca-Wykonawca
Wniosek o wypłatę Grantu
Oświadczenie Wykonawcy montaż OZE


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza nabór wniosków grantowych na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

Termin, od którego można składać wnioski:
30 czerwca 2020 r. od godziny 07:00

Termin, do którego można składać wnioski:
21 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

Sposób i miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w pokoju nr 17 (sekretariat), I piętro

Typy Grantobiorców:
Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Nieruchomości o których mowa powyżej muszą być zlokalizowane na terenie Gminy wskazanej w pkt. 4 Ogłoszenia.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

Poziom dofinansowania grantów:
Możliwy poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 dla projektów nie objętych pomocą publiczną, obejmuje do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż 20 000zł. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi min. 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ

UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY

Zgodnie z wymogami konkursu grantowego Uproszczony Audyt Energetyczny powinien zostać wykonany przez audytora wyłonionego przez Grantodawcę.

Grantobiorcy (mieszkańcy) podpisują indywidualne umowy z audytorem oraz ponoszą koszty sporządzenia audytu. Stosowna Ankieta zawierająca wstępne dane do Audytu zamieszczona została poniżej w Dokumentacji konkursowej.

Dokument jakim jest audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie grantu, w związku z czym musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku.

Informujemy, iż firmą odpowiedzialną za opracowanie uproszczonych audytów energetycznych budynków z terenu Gminy Mściwojów jest Grupa Doradcza LAURUS, ul. Zaciszna 22, 51-361 Wilczyce.

Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych prosimy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą zadania.
Wykonawca audytów: p. Karol Sadłowski, tel. 601 388 831

Jednostkowy koszt audytu – 340,00 zł brutto. Koszt sporządzenia audytu jest kosztem kwalifikowalnym.

W sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny możliwości spełnienia kryteriów w zakresie minimalnych progów wskaźników emisji, Grantobiorca (mieszkaniec) ponosi opłatę w wysokości 250,00 zł.


DOKUMENTACJA DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ogłoszenie o naborze
1. Kryteria wyboru projektów
2. Wniosek o powierzenie grantu
2. Wniosek o powierzenie grantu
2.1 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
2.2 Oświadczenie właściciela współwłaściciela współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
2.3 Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu
2.4 Pełnomocnictwo
2.5 Karta wydatków
2.6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2.7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
2.8 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – po zmianach
2.9 Audyt uproszczony v4 sprawność całkowita wg rozporządzenia
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Minimalne parametry techniczne
5. Umowa o powierzenie grantu – wzór
6. Zasady rozliczania grantu
Ankieta na potrzeby sporządzenia AUDYTU

Załączniki