Wymień piec – GRANTY NA PIECE

Granty na piece baner

Wzory dokumentów – projekt grantowy na wymianę pieców

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” przypominamy, iż wszystkie osoby, z którymi zawarta zostanie stosowna umowa o powierzenie grantu, zobowiązane będą
przedłożyć wraz z wnioskiem o wypłatę grantu, m.in. dokumenty w zakresie wyboru Wykonawców/Wykonawcy oraz Umowę zawartą pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą. Poniżej publikujemy przykładowe wzory, które można wykorzystać na etapie realizacji projektu.

Przypominamy ponadto adres strony internetowej projektu: https://www.niskaemisja.pl/bolkow/

Zasady-rozliczania-grantu


DOKUMENTY Z BADANIA RYNKU:
Wzór oferty
Notatka rozeznania rynku (jedno kryterium)
Notatka z rozeznania rynku (dodatkowe kryteria)

UMOWA Z WYKONAWCĄ I ODBIORY PRAC:
Kosztorys powykonawczy (wzór)
Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór)
Wzór umowy Grantobiorca-Wykonawca
Wniosek o wypłatę Grantu
Oświadczenie Wykonawcy montaż OZE


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza nabór wniosków grantowych na wymianę źródeł ciepła, w ramach realizacji projektu grantowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.  „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e

Termin, od którego można składać wnioski:
30 czerwca 2020 r. od godziny 07:00

Termin, do którego można składać wnioski:
21 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00

Sposób i miejsce składania wniosków:
Wnioski o udzielenie grantu  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, w pokoju nr 17 (sekretariat), I piętro

Typy Grantobiorców:
Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu  w odniesieniu do nieruchomości na której realizowany będzie grant i dysponujący tą nieruchomością w całym okresie trwałości projektu grantowego tj. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy, będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Nieruchomości o których mowa powyżej muszą być zlokalizowane na terenie Gminy wskazanej w pkt. 4 Ogłoszenia.

Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.

Poziom dofinansowania grantów:
Możliwy poziom dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 dla projektów nie objętych pomocą publiczną, obejmuje do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie więcej niż 20 000zł. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi min. 15% wartości kosztów kwalifikowalnych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA PONIŻEJ

UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY

Zgodnie z wymogami konkursu grantowego Uproszczony Audyt Energetyczny powinien zostać wykonany przez audytora wyłonionego przez Grantodawcę.

Grantobiorcy (mieszkańcy) podpisują indywidualne umowy z audytorem oraz ponoszą koszty sporządzenia audytu. Stosowna Ankieta zawierająca wstępne dane do Audytu zamieszczona została poniżej w Dokumentacji konkursowej.

Dokument jakim jest audyt energetyczny stanowi niezbędny element wniosku o udzielenie grantu, w związku z czym musi zostać przeprowadzony przed złożeniem wniosku.

Informujemy, iż firmą odpowiedzialną za opracowanie uproszczonych audytów energetycznych budynków z terenu Gminy Mściwojów jest Grupa Doradcza LAURUS, ul. Zaciszna 22, 51-361 Wilczyce.

Terminy realizacji oraz wszelkie procedury związane z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych prosimy uzgadniać bezpośrednio z wykonawcą zadania.
Wykonawca audytów: p. Karol Sadłowski, tel. 601 388 831

Jednostkowy koszt audytu – 340,00 zł brutto. Koszt sporządzenia audytu jest kosztem kwalifikowalnym.

W sytuacji stwierdzenia na etapie wstępnej oceny możliwości spełnienia kryteriów w zakresie minimalnych progów wskaźników emisji, Grantobiorca (mieszkaniec) ponosi opłatę w wysokości 250,00 zł.


DOKUMENTACJA DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ogłoszenie o naborze
1. Kryteria wyboru projektów
2. Wniosek o powierzenie grantu
2. Wniosek o powierzenie grantu
2.1 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością
2.2 Oświadczenie właściciela współwłaściciela współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację przedsięwzięcia
2.3 Oświadczenie współmałżonka Grantobiorcy i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu
2.4 Pełnomocnictwo
2.5 Karta wydatków
2.6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2.7 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
2.8 Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT – po zmianach
2.9 Audyt uproszczony v4 sprawność całkowita wg rozporządzenia
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Minimalne parametry techniczne
5. Umowa o powierzenie grantu – wzór
6. Zasady rozliczania grantu
Ankieta na potrzeby sporządzenia AUDYTU

Załączniki

Menu