Zbiornik wodny

Zbiornik wodny w Mściwojowie

zbiornik_wodny

Zbiornik wodny w Mściwojowie zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części wsi, na rzece Wierzbiak. Projekt zbiornika powstał w Instytucie Inżynierii Środowiska wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i jest jednym z dwóch w województwie dolnośląskim obiektem małej retencji posiadającym zbiornik wstępny.

Wierzbiak bierze swój początek na wysokości 217,5 m n.p.m. w pobliżu Strzegomia i uchodzi do Kaczawy w km 17+750. Powierzchnia całkowita zlewni wynosi 280 kmi obejmuje obszar gminy Mściwojów i Strzegom. Dolinę Wierzbiaka stanowi rynna erozyjna sięgająca utworów trzeciorzędowych. Zlewnia ma charakter rolniczy. Uprawia się tu głównie zboże, ziemniaki i kukurydzę, które wymagają stosowania intensywnych zabiegów agrotechnicznych, nawozów i środków ochrony roślin. Stanowi to duże zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Zbiornik Mściwojów powstał poprzez przegrodzenie doliny rzeki Wierzbiak zaporą ziemną w 35+375 km jej biegu. Rzędna normalnego piętrzenia wody wynosi 193,35 m n.p.m. Powierzchnia zalewu na poziomie normalnego piętrzenia wynosi 35 ha, a maksymalna głębokość 5 – 6 m. Wody zbiornika należą do I kasy czystości.

Zapora czołowa ma długość 317,0 m, wokół niej roztacza się obszar wykluczony z użytkowania i zamknięty dla ruchu. Zbiornik główny, prócz funkcji magazynowania wody i ochrony przed falą powodziową, przeznaczony jest na cele rekreacyjne i wypoczynkowe. Na prawym brzegu znajduje się stanica harcerska wraz z pomostem i wiatami turystycznymi. Ze zboczy Winnej Góry rozciąga się malowniczy widok na okolice zbiornika. Przewiduje się dalsze zagospodarowanie tego obszaru na cele wypoczynkowe.
Trzy przegrody biologiczne oddzielają zbiornik główny od zbiornika wstępnego część powierzchni przegród I i II położona jest nad wodą, dzięki czemu stanowią one wyspy dla ptactwa wodnego i innych zwierząt.