Dobiegły końca prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w Gminie Mściwojów

Inne aktualności

Nie bój się spisu
Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i…
Prognozowane opady deszczu
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu Silny deszcz z burzami/ 2 województwo…
Program usuwania azbestu z dachów. Na zdjęciu robotnicy zdejmujący eternit.

Dobiegła końca kolejna już edycja zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, realizowana na terenie gminy Mściwojów w 2020 roku. W 15 czerwca br. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu podjął pozytywną decyzję o dofinansowaniu zadania
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie znalazła się również Gmina Mściwojów. Zadanie zgłoszone przez Gminę Mściwojów obejmuje koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych
i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych i prawnych w ilości 30,91Mg. W tym roku zadaniem objętych zostało 24 nieruchomości.
W dniu 07 lipca br. w wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniony został Wykonawca zadania,
a prace na obiektach objętych projektem prowadzone były w sierpniu br.

Łączny koszt zadania wyniósł 20 036,86 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Pozostałe 25% kosztów pokryte zostało z budżetu gminy. Mieszkańcy będą mogli otrzymać więc bezzwrotne dofinansowanie na usunięcie azbestu w wysokości do 100 proc. kosztów.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do 31 grudnia 2032 r. Ale już obecnie, produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem
i wyrobami zawierającymi azbest są zakazane pod karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Azbest to niebezpieczny materiał, używany niegdyś powszechnie w budownictwie.
Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Realizowany na terenie gminy projekt
z pewnością pomoże zminimalizować to zagrożenie.

Menu