Dopisanie się do spisu wyborców w wybranym miejscu do 21 maja 2019 r.

Inne aktualności

Informacja

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 5 maja 2019 r. powinno nastąpić sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

Do 21 maja 2019 r. będzie można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości głosowania za granicą będą mogli do 23 maja 2019 r. zgłaszać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą lub na polskich statkach morskich.

Kiedy warto dopisać się do spisu wyborców?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosujemy w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu naszego stałego zameldowania.

Istnieje jednak możliwość głosowania w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale mieszkamy lub czasowo przebywamy.

To dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby oddać głos, a w dniu wyborów będą przebywały poza obszarem obwodowej komisji wyborczej swojego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Wniosek do urzędu gminy

Na pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów wyborca jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa.

Z możliwości tej mogą skorzystać też osoby bezdomne, przebywające na terenie danej gminy.

Wniosek powinien zawierać adres, pod którym czasowo się przebywa. To nowe rozwiązanie, które zostało wprowadzone na mocy nowelizacji Kodeksu wyborczego, która obowiązuje od 13 lutego 2019 r.

Ponadto podaje się następujące dane wyborcy:
-nazwisko i imię (imiona),
-imię ojca,
-datę urodzenia,
-numer ewidencyjny PESEL
-adres zamieszkania.

Powyższe dane (poza numerem PESEL) podają również obywatele UE, niebędący obywatelami polskimi. Osoby takie ponadto wpisują we wniosku obywatelstwo oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości głosowania za granicą mogą do 23 maja 2019 r. zgłaszać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą lub na polskich statkach morskich.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 365)

Polecamy serwis: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Menu