E-usługi dofinansowane

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

W dniu 09.11.2016 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne) (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15). Łącznie ocenie merytorycznej podlegało 37 wniosków, spośród których do dofinansowania wybrano 17 projektów, w tym projekt partnerski Gmin Jawor, Mściwojów, Wądroże Wielkie pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”. To już drugi projekt Gminy Mściwojów który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do najwyższej jakości e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, spójnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przewidywana całkowita wartość projektu ma wynieść ponad 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Menu