Fundusz Sołecki w Gminie Mściwojów na 2023 r.

Inne aktualności

Kampania społeczna #jedynytakitest
Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, rozpoczęło 16 listopada kampanię społeczną #jedynytakitest. Jej celem…
Przedsiębiorcy – PUE ZUS
Szanowni Przedsiębiorcy, do 30 grudnia 2022 r. jako płatnicy składek mają Państwo obowiązek założyć profil…

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE MŚCIWOJÓW NA 2023 ROK

  1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy wniosku.
  2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji, uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań.
  4. Wybrane do realizacji zadania muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią Gminy Mściwojów.
  5. Uchwalony wniosek, wraz z protokołem, listą obecności oraz uchwałą z zebrania wiejskiego, sołtys do dnia 30 września 2022 r. przekazuje Wójtowi, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
  6. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
  7. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.
  8. Kwoty funduszu sołeckiego  dla poszczególnych sołectw:
Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa Wysokość środków
1. Barycz 45 12 196,57 zł
2. Drzymałowice 119 15 880,43 zł
3. Godziszowa 334 26 583,53 zł
4. Grzegorzów 122 16 029,77 zł
5. Luboradz 187 19 265,60 zł
6. Marcinowice 263 23 049,02 zł
7. Mściwojów 462 32 955,62 zł
8. Niedaszów 317 25 737,24 zł
9. Siekierzyce 138 16 826,28 zł
10. Snowidza 972 49 781,90 zł
11. Targoszyn 845 49 781,90 zł
12 Zimnik 174 18 618,43 zł
  RAZEM   306 706,29 zł

 

Serdecznie zachęcam mieszkańców Gminy Mściwojów  do udziału w planowanych zebraniach  wiejskich oraz do podejmowania inicjatyw, które mogą mieć istotny wpływ na poprawę estetyki i wizerunku Naszej Gminy.

 Wójt  Gminy

Mariusz Foryś

Menu