Infrastruktura

Infrastruktura

1

Projektów

1

Wartość

1

Dofinansowania

1

Dofinansowania

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Targoszynie położonej w granicach działki nr 397

Przebudowa dróg nr 3 i 5 o łącznej długości 1,907 km

Inwestycje drogowe w Godziszowej

Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz – Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzegorzowie w granicach działki nr 63/6, 64/6 wraz z przebudową zjazdu publicznego

Przebudowa dróg określonych w procesie scaleniowym jako nr 2, 4, 6 o łącznej długości 4,918 km

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 388 i 415

Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mściwojowie

Przebudowa drogi gminnej w Zimniku nr 110657 D

Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Drzymałowice

Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem placu w centrum wsi Snowidza

Przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych w Targoszynie o łącznej długości 1262 mb, odbudowa mostu nad ciekiem Osina w Targoszynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn – Marcinowice

Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych o nawierzchni mineralno-bitumicznej nierealizowanych w ramach działania 125, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów, zgodnie z opracowanymi założeniami do projektów scalania w ramach PROW 2007-2013

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 534

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 350

Informacja

Remont drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 175

Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy nr 110652D

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 553

Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, osprzętem i przyczepą oraz pojemników do segregacji odpadów

Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów” – edycja 2014

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa

Inwestycje drogowe

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363

Remiza OSP Marcinowice w remoncie

Opracowanie Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Mściwojów

Rozwój e-usług gmin z terenu Powiatu jaworskiego

Informacja

Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 145, 111, 138/2, 136

Informacja

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 171, 233

Informacja

Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy

Informacja

Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działki nr 204

Informacja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Siekierzycach położonej w granicach działki nr 118

Informacja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 287

Informacja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Targoszynie położonej w granicach działki nr 46

Informacja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 264

Informacja

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

Informacja

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mściwojów

Informacja

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odwodnieniem w Mściwojowie położonej w granicach dz. nr 251

Informacja

Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie w granicach działki nr 368

Scalanie gruntów wsi Mściwojów w ramach działania 125

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Luboradzu w granicach działek nr 195/6, 195/7

Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Marcinowicach położonej w granicach działki nr 190/5 o łącznej długości 1240 m