Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

Tytuł projektu: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów
Wartość projektu: 28 000,00 zł
Dofinansowanie: 23 800,00 zł
Opis projektu: Gmina Mściwojów otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów”, czyli strategicznego dokumentu, warunkującego ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a także jego mieszkańców. Przyjęcie PGN ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020, co więcej w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.
W październiku 2013 r. Gmina Mściwojów złożyła w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Plany gospodarki niskoemisyjnej wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dofinansowania na zadanie pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów”. Wniosek Gminy Mściwojów został rozpatrzony pozytywnie.  Na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 23.800,00 PLN  (Fundusz Spójności, Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013). Łączna wartość projektu wynosi 28.000,00 PLN, w tym wkład własny  4.200,00 PLN.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane  i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników, opracowanie elementów wykorzystywanych  w opracowywanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i gaz. W przypadku wymagania przeprowadzona zostanie także strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


I szkolenie w zakresie tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej


Szkolenie w zakresie tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej

30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu związane z problematyką tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

– Zobowiązania polityczne Polski dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.;
– Interesariusze PGN i budowanie wsparcia z ich strony;
– Ocena aktualnej sytuacji w zakresie niskich emisji i emisji gazów cieplarnianych;
– Tworzeniebazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych;
– Wskaźniki emisji standardowe lub LCA;
– Realizację działań przewidzianych w PGN;
– Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja indywidualnych budynków.

Szkolenie jest jednym z działań w ramach projektu pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-323/13-00, która została podpisana w dniu 04.11.2014r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytucją Wdrażającą POIiŚ a Gminą Mściwojów. Zgodnie z zapisami umowy wartość całego projektu wynosi 28.000,00 PLN, natomiast udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi nie więcej niż 23.800,00 PLN.

Szkolenie przeprowadził Zbigniew Henke, który zajmuje się opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów.

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


II szkolenie w zakresie tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnejPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

22 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów odbyło się drugie szkolenie dla pracowników Urzędu realizowane w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

– Wizja gminy w aspekcie konieczności podjęcia działań niskoemisyjnych;.;
– Analiza stanu obecnego i priorytety;
– Cele strategiczne PGN;
– Działania i środki możliwe do zastosowania w opracowanym PGN;
– Adaptacja struktury organizacyjnej;;
– Obsługa i aktualizacja utworzonej bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Przypomnijmy, iż projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-323/13-00, która została podpisana w dniu 04.11.2014r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytucją Wdrażającą POIiŚ a Gminą Mściwojów. Zgodnie z zapisami umowy wartość całego projektu wynosi 28.000,00 PLN, natomiast udzielone dofinansowanie na realizację Projektu wynosi nie więcej niż 23.800,00 PLN.

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Informujemy, że dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwałą Nr VI.53.2015 Rady Gminy Mściwojów przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów.

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Wdrażająca:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu:      28.000,00  PLN
Wysokość dofinansowania:        23.800,00 PLN

Link do głównego serwisu POIiŚ: www.pois.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Menu