KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

Inne aktualności

Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 8 listopada 2022r. zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Dzień 8 listopada 2022 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 23 listopada 2022 roku jako dzień ich zakończenia.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magdalena.kopec@msciwojow.pl   lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.

Narzędziem do konsultowania programu jest Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.102.2022 z dnia 08.11.2022r.

Menu