Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku

Inne aktualności

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w roku 2020”, w połowie marca złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luboradzu”.  Planowany do realizacji projekt obejmuje roboty budowlane wewnętrzne obejmujące klatkę schodową i korytarze na piętrze i parterze, remont posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, roboty elektryczne oraz odnowienie elewacji frontowej budynku. Szacowany koszt projektu 89.288,73 zł, w tym dotacja 30 tys. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

Celem konkursu „Odnowa dolnośląskiej wsi” jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego może wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu i nie może przekroczyć 30 000 zł.

Menu