Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o LV Sesji Rady Gminy Mściwojów

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LISTOPADA 2023 R. (WTOREK) O GODZ. 09:00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ LV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 07.06.2023r. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2023,

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,

5) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,

6) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej,

7) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

8) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej.

  1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
  2. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
  3. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego – w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim
Następny wpis
Województwo Dolnośląskie – Ostrzeżenia Meteorologiczne Zbiorczo Nr 211