Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Gminy Mściwojów

OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 GRUDNIA 2023 R. (CZWARTEK) O GODZ. 11:00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ LVI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 listopada 2023r. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2023,

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2024-2028,

4) w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2024:

a) przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na rok 2024,

b) przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Mściwojów,

d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

5) w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów,

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,

8) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Mściwojów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

9) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mściwojów na lata 2024-2028,

10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2028,

11) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Mściwojów na lata 2024-2028,

12) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

13) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2024,

15) w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Mściwojowie,

16) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2024 rok,

17) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2024 rok.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Dolnośląski Kongres MDP w remizie OSP Mściwojów
Następny wpis
Urząd Gminy w Mściwojowie 22 grudnia 2023 czynny do 13.00