Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w 2021 roku

Inne aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!
W związku z awarią samochodu śmieciarki dzisiejszy (tj. 16.02.2021) odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach Luboradz,…
Rewitalizacja w toku
Pomimo okresu zimowego nie tracą tempa prace przy rewitalizacji stodoły wchodzącej w skład zabytkowego folwarku…
Informacja

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w 2021 roku

 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.
 2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 03 grudnia 2021r.
 3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320 z późn. zm.), w terminie do dnia 11 lutego  2021r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w 2021 roku”, na formularzu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz. Urz. Woj. Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.)

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
 2. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów określa uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz. Urz. Woj. Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.)
 3. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Mściwojów.
 4. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 5. Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.
 6. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji publicznej www.bip.msciwojow.pl .

III.  OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania nastąpi po zawarciu i podpisaniu umowy na czas realizacji zadania.
 2. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz. Urz. Woj. Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.)
 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW W 2021R.

Na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w Gminie Mściwojów w 2021 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 48.000,00 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Wójt Gminy
                                                                                                        /-/Mariusz Foryś

 

 

Menu