Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Mściwojów ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach powyższego programu Gmina Mściwojów ma możliwość złożenia wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zapraszamy do wypełnienia formularza. Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie należy przekazać do Urzędu Gminy w Mściwojowie w formie papierowej (liczy się data wpływu do Urzędu) lub na email: ug@msciwojow.pl  do dnia 24 stycznia 2023 r.

UWAGA – złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Mściwojów wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wszystkie dokumenty programu zostały udostępnione na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Inne aktualności

Aapel o krew grupy A Rh-

Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi oddawanie krwi. Szczególnie pilnie potrzebna…
Poprzedni wpis
Rozkłady jazdy linii komunikacyjnej
Następny wpis
Azbest