Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 27 KWIETNIA 2018R.  (PIĄTEK) O GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XXXVIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2.Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4.Informacji nt. stanu bezrobocia w gminie i powiecie jaworskim oraz podejmowanych działaniach w kierunku jego zmniejszenia.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
– w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.,
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gmina na lata 2018-2028,
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za 2017r.,
– w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.81.2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Informacja nt. funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie – zabezpieczenie usług zdrowotnych na terenie gminy Mściwojów.
7. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Menu