Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 STYCZNIA 2019R. (PIĄTEK) O GODZ. 14.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy.
  4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019,
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.242.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Barycz,
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drzymałowice,
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Godziszowa,
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.245.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzegorzów,
6) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.246.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Luboradz,
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.247.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Marcinowice,
8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.248.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mściwojów,
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.249.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niedaszów,
10) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.250.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siekierzyce,
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.251.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Snowidza,
12) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.252.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Targoszyn,
13) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.253.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zimnik,
14) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie,
15) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Zimnik 6,
16) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów- Targoszyn 91,
17) w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanego „Strategia Rozwoju Sudety 2030”,
18) w sprawie współdziałania Gminy Mściwojów z innymi gminami na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
19) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2019,
20) w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
21) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w firmie świadczenia pieniężnego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
22) w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów,
23) w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019-2023,
24) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2019r.,
25) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie sesji.

Menu