Inne aktualności

Informacja
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W MŚCIWOJOWIE BĘDZIE NIECZYNNY W razie…
Ostrzeżenie o silnym wietrze
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia Silny…

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 23 GRUDNIA 2019R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 12.30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2020-2028,

4) w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2020 rok:

 1. a) przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na 2020r.,
 2. b) przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,
 3. c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Mściwojów,
 4. d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów,

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej, ,

7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

8) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

10) w sprawie w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Mściwojów na rok szkolny 2019/2020,

11) w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2020 rok,

12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu
Skip to content