Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 LUTEGO 2020R. (PIĄTEK) O GODZ. 14 00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania,

3) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Mściwojów,

4) w sprawie zasad korzystania z świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Mściwojów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Mściwojów.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Tomasz Siczek

Menu