Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2021 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GODZISZOWEJ OBĘDZIE SIĘ XXXIII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od dnia 19 czerwca br. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2021 rok,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5) w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie,

6) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu