Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R. (ŚRODA) O GODZ. 11:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLVI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W TRYBIE HYBRYDOWYM

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Mściwojów i Powiatu Jaworskiego.
 6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów.
 7. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami tj. od 26.10.2022r. do chwili obecnej.
 8. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.225.2022 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką oraz udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów,

6) w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Mściwojów,

7) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,

8) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
MÓJ PROJEKT GMINNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ – BOŻE NARODZENIE 2022
Następny wpis
Kampania społeczna #jedynytakitest