Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

Inne aktualności

Szkolenie dla rolników
Dziś w naszym urzędzie szkolenie dla rolników z nowych zasad płatności obszarowych, ewidencjonowania zwierząt i…
Herb RAda Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 GRUDNIA 2022 R. (CZWARTEK) O GODZ. 10:00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ XLVII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W TRYBIE HYBRYDOWYM

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 30 listopada br. do chwili obecnej.
  5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2022-2028,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2022 rok,
3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028,
4) w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2023 rok:
a) przyjęcie autopoprawek (zmian) do projektu budżetu gminy na 2023 rok,
b) przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu,
c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Mściwojów,
d) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2023,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
7) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) zmieniająca uchwałę nr XLVI.265.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ,
9) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2023 rok,
10) w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2023 rok.

  1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Tomasz Siczek

Menu