Herb RAda Gminy Mściwojów

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mściwojów

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 7 CZERWCA 2023 R. (ŚRODA) O GODZ. 13:30 W SALI NARAD URZĘDU GMINY MŚCIWOJÓW ODBĘDZIE SIĘ LII SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ( ZDALNY TRYB OBRADOWANIA )

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 26 kwietnia 2023r. do chwili obecnej.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2022 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

1) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,

2) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2022.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2022:

1) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2022,

2) przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2022 rok.

 1. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2023 rok,

3) w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej,

4) w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok”,

5) w sprawie zmiany uchwały Nr LI.300.2023 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Mściwojów.

 1. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mściwojów
Następny wpis
ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MŚCIWOJÓW ZA 2022 ROK