Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków

Inne aktualności

Informacja

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW PRZEZ KLUBY SPORTOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW W II PÓŁROCZU 2019 r.

Zespół Konsultacyjny do oceny wniosków złożonych do budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie działań w zakresie rozwoju sportu, powołany Zarządzeniem Nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 9 sierpnia 2019r.  dokonał, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2019r., oceny złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, z którego sporządził protokół.

Po zakończeniu posiedzenia przekazał Wójtowi Gminy następujące informacje:
– został złożony 1 wniosek na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów w II półroczu 2019r.
– po dokonaniu oceny merytorycznej Zespół zaproponował  udzielić dotację celową:
dla LKS „Park” Targoszyn w wysokości 25.000,00 zł.

Wójt Gminy Mściwojów Zarządzeniem Nr 0050.80.2019 z dnia 13 sierpnia 2019r. przyznał dotacje celową na wsparcie zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów  w II półroczu 2019r. w następujący sposób:

Lp. Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji   (w zł)
1. Ludowy Klub Sportowy „Park„ Targoszyn z siedzibą             Targoszyn 104,

59-407 Mściwojów

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn i Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej                w II półroczu 2019r. 25. 000,00
Ogółem: 25. 000,00

 

Menu