Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Inne aktualności

Informacja

Wójt Gminy Mściwojów działając na podstawie Uchwały nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia  03 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku,  o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z  2016,  poz.1817 ze  zm.),  do  wzięcia  udziału  w  konsultacjach projektu  uchwały  Rady  Gminy  Mściwojów,  w  sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Mściwojów i jej mieszkańców. Celem głównym programu jest określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę wsparcia organizacjom pozarządowym.
 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 31.10.2017 do dnia 17.11.2017r.
 3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mściwojów.
 4. Projekt Programu stanowiący załącznik 2 do ogłoszenia poddaje się pod konsultacje społeczne poprzez publikację na stronie www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msiwojow.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.
 5. Przyjmuje się pisemną formę konsultacji z użyciem wzoru formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 6. Opinie należy przedstawiać pisemnie na Formularzu konsultacyjnym od dnia 31.10.2017 do dnia 17.11.2017r. w następujący sposób:
 7. a) osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 pok. nr 8
 8. b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.
 9. c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl .
 10. Za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy Mściwojów zatrudniony na stanowisku insp. ds. rozwoju lokalnego, tel. 76 878-85-40.
 11. Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.
Menu