PODATKI I OPŁATY W 2016 R.

Informacja przygotowana na podstawie uchwał Rady Gminy Mściwojów, przyjętych na sesji w dniu 11 grudnia 2015r.

Informuje się, że podstawą do naliczania podatku rolnego w 2016 r. będzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 53,75 zł za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego ustalonego na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość 2,5 q żyta.

Dla pozostałych gruntów, dla których liczba hektarów wynika z ewidencji gruntów i budynków podatek rolny wynosi od 1 ha równowartość pieniężną 5 q żyta.

Podatek leśny od 1 ha, na rok podatkowy 2016 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2015 ( 191,77 zł za m3 )

Stawka podatku leśnego na 2016 r. wynosić będzie – 42,1894 zł za 1 ha lasu.

ROCZNA WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD 1 STYCZNIA 2016 r. WYNOSI:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –   0,72 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3- 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dla nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo podatek od nieruchomości ustala się w wysokości – 11,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, cmentarzy pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD 1 STYCZNIA 2016 R. WYNOSZĄ:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.310,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.310,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł.

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 2;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.200,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.920,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  710,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.550,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł,

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.310,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.030,00 zł.

Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł,

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł,

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca 1.080,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.800,00 zł.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej oraz służące dowozowi dzieci do szkół.

 

Załącznik nr 1

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 1.310,00 1.440,00
13 14 1.440,00 1.550,00
14 15 1.550,00 1.680,00
15 1.680,00 1.800,00
Trzy osie
12 17 1.680,00 1.800,00
17 19 1.800,00 1.920,00
19 21 1.920,00 2.030,00
21 23 2.030,00 2.150,00
23 25 2.150,00 2.270,00
25 2.270,00 2.390,00
Cztery osie i więcej
12 25 2.150,00 2.270,00
25 27 2.270,00 2.390,00
27 29 2.390,00 2.500,00
29 31 2.500,00 2.760,00
31 2.760,00 2.930,00

 

Załącznik nr 2

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1.680,00 1.800,00
18 25 1.800,00 1.920,00
25 31 1.920,00 2.030,00
31 1.382,00 2.320,00
Trzy osie i więcej
12 40 2.030,00 2.150,00
40 2.640,00 3.000,00

 

Załącznik nr 3

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 1.310,00 1.440,00
18 25 1.440,00 1.550,00
25 1.550,00 1.680,00
Dwie osie
12 28 1.310,00 1.440,00
28 33 1.440,00 1.550,00
33 38 1.550,00 1.680,00
38 1.920,00 2.030,00
Trzy osie i więcej
12 38 1.550,00 1.680,00
38 921,50 2.150,00

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej oraz służące dowozowi dzieci do szkół.

NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW NIE POBIERA SIĘ OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW.

Inne aktualności

Poprzedni wpis
Zaproszenie na Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy
Następny wpis
Prawie tysiąc złoty dla pogorzelców