Prace Żniwne

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

 

 

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

PAMIĘTAJMY:

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta podanych w instrukcji obsługi maszyn.
Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć maszynę/-y, by nie stwarzała/-y zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
Przed uruchomieniem silnika kombajnu zbożowego, zwłaszcza w pobliżu zabudowań, należy sprawdzić, czy nikt nie przebywa w pobliżu zespołu żniwnego kombajnu.
Wszelkie kontrole stanu technicznego, regulacje oraz doraźne naprawy mogą być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu silnika ciągnika i odłączeniu napędu.
Wszelkie przekładnie i wał przegubowo – teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami.
Wszelkie zanieczyszczenia oraz zapchania w prasie do siania i słomy należy usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika.
Zabronione jest przebywanie osób na transportowanym materiale w czasie jazdy (słomie, sianie itp.).
Ładunek na przyczepie powinien  być ułożony równomiernie i zabezpieczony przed przemieszczaniem się.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci przebywające w gospodarstwie i ich bezpieczeństwo.
Nie należy podejmować pracy na maszynach i urządzeniach w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniżonej sprawności psychofizycznej organizmu.

 

Materiały źródłowe:
broszury prewencyjne KRUS 

Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy

Menu