Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Podobne projekty

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce
Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Siekierzyce, wchodzącej w skład aglomeracji „Mściwojów”. Poprzez założone działania w projekcie zidentyfikowano również cele bezpośrednie wymienione poniżej:
Cele bezpośrednie:
– ochrona wód powierzchniowych i wód podziemnych
– redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych:
– spełnienie wymagań prawa polskiego i unijnego;
Planowane efekty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej –  4,19 [km] Długość sieci wodociągowej – 0,89 [km] Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 144 [RLM] Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4 [osoby] Wartość projektu: 2 246 246,37 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 528 492,15 Zł

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Zobacz inne projekty