Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Podobne projekty

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Siekierzyce, wchodzącej w skład aglomeracji „Mściwojów”. Poprzez założone działania w projekcie zidentyfikowano również cele bezpośrednie wymienione poniżej:

Cele bezpośrednie:
– ochrona wód powierzchniowych i wód podziemnych
– redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych:
– spełnienie wymagań prawa polskiego i unijnego;

Planowane efekty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej –  4,19 [km] Długość sieci wodociągowej – 0,89 [km] Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 144 [RLM] Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4 [osoby]

Wartość projektu: 2 246 246,37 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 528 492,15 zł
Pożyczka WFOŚiGW: 250 000,00 zł

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
www.wfosigw.wroclaw.pl


03.10.2017 Remonty i inwestycje na terenie gminy

Jedno z największych zadań realizowane jest w Siekierzycach. Tutaj powstaje ponad czterokilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. w Legnicy. Wartość zadania to ponad 2 mln zł. Zadanie obejmuje także budowę sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu. Odbiór prac nastąpi jeszcze w tym roku.


W dniu 27.09.2017 r.

pomiędzy Gminą Mściwojów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa pożyczki w kwocie 250.000,00 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce”.


10.08.2017 Ruszają prace przy budowie kanalizacji w Siekierzycach

W dniu 17 lipca br. podpisana została umowa z wykonawcą zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach”. Inwestycja realizowana będzie przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o. w Legnicy. Wartość zadania to ponad 2 mln zł. Zgodnie z dokumentacją, łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej to ok. 4 km. Zadanie obejmuje także budowę sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu.Inwestycja ta wymagała będzie wiele pracy ale również wielkiej cierpliwości i wyrozumiałości ze strony bezpośrednich użytkowników czyli mieszkańców Siekierzyc. Mamy jednak nadzieję, iż efekt końcowy, tak długo oczekiwany, wynagrodzi niedogodności, które są nieuniknione podczas tego typu inwestycji. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.Przypomnijmy, iż na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania nr  „1.OSI – 4.2.1 Gospodarka wodno–ściekowa – OSI”.


Inwestujemy w środowisko

W dobie silnej ingerencji w otaczające środowisko, samorządy gminne stają przed wyborem: podejmą konkretne działania w celu poszanowania środowiska naturalnego lub też, głównie ze względów finansowych, odłożą inwestycje „na później”, co w konsekwencji może oznaczać, że życie w otoczeniu stanie się bardziej zagrożone. Oczywistym jest więc umiejscowienie spraw ochrony środowiska na szczycie gminnych priorytetów. Nie bez znaczenia są oczywiście przepisy nadrzędne, którym gminy muszą sprostać. W sposób znaczący wzrasta także świadomość mieszkańców, którzy chcą żyć i pracować w miejscach, gdzie temat gospodarki wodno-ściekowej jest uregulowany.

Aby sprostać tym wymaganiom Gmina Mściwojów od  lat czynnie uczestniczy w wielu projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego i zachowaniem walorów przyrodniczych. Funkcjonowanie w tak bogatym przyrodniczo regionie jakim jest teren Gór i Pogórza Kaczawskiego, nakłada wręcz obowiązek dbania i pielęgnowania otoczenia. Potwierdzeniem tych działań jest trwająca obecnie inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej”.

Siekierzyce to ostatnia miejscowość wchodząca w skład aglomeracji „Mściwojów”, która nie została jeszcze skanalizowana. Trwająca inwestycja zakłada budowę ponad 4 km sieci. Zadanie obejmuje także budowę sieci wodociągowej jako elementu uzupełniającego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu. Realizowana inwestycja przyczyni się głównie do zwiększenia liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków komunalnych, do ochrony wód powierzchniowych i wód podziemnych, ze względu na ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków oraz oczywiście do podniesienia komfortu życia mieszkańców. W efekcie przeprowadzenia inwestycji zyskają więc nie tylko mieszkańcy ale i środowisko. Nowa inwestycja ochroni rzeki Wierzbiak oraz Zimnik przed zanieczyszczeniami. Są to dwa główne cieki zasilające zbiornik „Mściwojów”, będący jednym z elementów małej retencji w dorzeczu Kaczawy. To także kolejny krok do podniesienia walorów głównego punktu turystycznego na mapie gminy, czyli przebiegającej wzdłuż zbiornika ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak i wieży widokowej na Przedgórze Sudeckie. Ścieżka ta, będąca doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów z całego regionu, wykorzystuje potencjał zbiornika wodnego. Sam zbiornik, jak i przyległe pola są ponadto siedliskiem, gdzie ptaki żerują, odpoczywają i gniazdują. Dlatego znaczenie realizowanej inwestycji jest tak istotne.

Przedsięwzięcie nie byłoby oczywiście możliwe bez zaangażowania kapitału zewnętrznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4  Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, był dla nas doskonałą okazją na pozyskanie niezbędnych środków finansowych, którą z sukcesem wykorzystaliśmy. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie, a uzyskana punktacja pozwoliła na pozyskanie blisko 1 mln 482 zł. dofinansowania. Całość inwestycji to koszt blisko 2,2 mln. Na realizację zadania pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 250 tys. zł.

Dobiegające końca zadanie jest więc ogromnym ułatwieniem dla mieszkańców, a także uzdrawiającym „zastrzykiem” dla środowiska. To oczywiście nie jedyne nasze działania sprzyjające otoczeniu. Gmina Mściwojów od lat sukcesywnie inwestuje w ochronę środowiska realizując projekty związane z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, ochroną powietrza a także poprawą dostępności komunikacyjnej, mającej niebagatelny wpływ na ograniczenie niskiej emisji. Dzięki pozyskanym środkom finansowanym w minionych latach zrealizowano m.in. przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym obiektów oświatowych, skanalizowano północną część gminy, z sukcesem zrealizowano prace scaleniowe i poscaleniowe wsi Mściwojów, przebudowano kilkanaście kilometrów dróg gminnych. W najbliższych latach nadal podejmowane będą działania, dzięki którym będziemy mogli uchronić dla następnych pokoleń największe dobro – czyste i zdrowe środowisko naturalne.

Zobacz inne projekty