Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie

Podobne projekty

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie
Nr projektu: RPDS.12.02.00-02-0048/21
Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne

Cele projektu: Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej jakim jest szkoła podstawowa oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu w szczególności poprzez termomodernizację obiektu, modernizację systemu grzewczego oraz zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego OZE tj. powietrzną pompę ciepła oraz montaż instalacji PV.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie efektywności energetycznej budynku,
– wymiana źródła ciepła na źródło ciepła wykorzystujące OZE (powietrzna pompa ciepła), instalacja fotowoltaiczna;
– zmniejszenie strat ciepła poprzez wymianę okien i drzwi zewnętrznych o obowiązujących współczynnikach przenikania ciepła;
– poprawa stanu technicznego budynku,
– poprawa estetyki budynku. 

Planowane efekty: Działania zrealizowane w ramach projektu pozwolą osiągnąć następujące wskaźniki produktu:

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej OZE: 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE: 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – programowy: 792 m2
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt.
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej425,20 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 10,73 MWh/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – programowy: 111390 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 33,87 tony równoważnika CO2

Wskaźniki rezultatu:

 • Roczny spadek emisji PM 10 w kg: 1,09 kg/rok
 • Roczny spadek emisji PM 2,5 w kg: 1,04 kg/rok

Wartość projektu: 1.166.494,11 PLN
Dofinansowanie UE:  991.520,00 PLN

Zobacz inne projekty