Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Podobne projekty

Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Tytuł projektu: Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Cele projektu: Celem głównym realizacji projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów wyznaczonych na terenie wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu przywrócenia jej dawnych funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i gospodarczych.
Cele bezpośrednie to:
– dostosowanie obiektu i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych;
– wzrost aktywności i integracji społecznej mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizowanego;
– wzrost motywacji mieszkańców/nek do rozwiązywania problemów poprzez inicjowanie działań oddolnych;
– zahamowanie degradacji obiektu infrastruktury społecznej;
– minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych (wykluczenia społecznego, patologii, bezrobocia);
– przygotowanie społeczności wiejskich do realizacji własnych programów;
– poprawa funkcji społecznych rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno – kulturalnych pomieszczeń w budynku przeznaczonym na świetlicę wiejską;

Cele pośrednie:
– rozwój partnerstwa organizacji pozarządowych
– wzrost poczucia identyfikacji społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania oraz integracji mieszkańców poprzez umożliwienie organizacji spotkań, warsztatów,  uroczystości, itp.;
– wzmocnienie aktywizacji inicjatyw kulturalnych rewitalizowanego obszaru;
– stworzenie technicznych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju wsi oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców;
– wzrost atrakcyjności wsi i tożsamości lokalnej jej mieszkańców/nek.

Planowane efekty:
Działania zrealizowane w ramach projektu pozwolą osiągnąć następujące wskaźniki produktu:
– Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
– Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,06 ha
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wartość projektu: 368.827,61 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  310.572,35 PLN
Budżet Państwa: 36.537,92 PLN

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI


Fundusze na świetlicę wiejską w Snowidzy


Kolejna pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tym razem pozyskane środki przeznaczone zostaną na rewitalizację budynku świetlicy we wsi Snowidza. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI. Łącznie z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji ocenie merytorycznej podlegało 24 wnioski, spośród których do dofinansowania wybrano 7 projektów, w tym projekt Gminy Mściwojów pn. „Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej”. Działania prowadzone będą w szczególności w pomieszczeniach na I piętrze obiektu, które obecnie jest nieużytkowane. Parter budynku poddany zostanie m.in. pracom w zakresie częściowej rozbiórki istniejących podłóg drewnianych, montażu drzwi, montażu systemu klimatyzacji, wykonaniu wentylacji bezprzewodowej na zapleczu gospodarczym. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w meble, nagłośnienie i sprzęt AGD. Realizacja projektu zaplanowana została na przyszły rok.


Rewitalizacja świetlicy w Snowidzy

Już w krótce zostanie oddana do użytkowania świetlica wiejska w Snowidzy. Prace rewitalizacyjna prowadzone były od czerwca br. Roboty objęły przede wszystkim pierwsze piętro obiektu, które od wielu lat nie było użytkowane z uwagi na fatalny stan techniczny. Obecnie pomieszczenia zyskały nowe posadzki, ściany zostały wyrównane i pomalowane, wykonano sanitariaty oraz zamontowano system klimatyzacji. Parter obiektu także został wyremontowany, a zaplecze kuchenne zyskało nowe wyposażenie. Zakupiono również stoły i krzesła z przeznaczeniem do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze. Odnowiono elewacje budynku oraz pokrycie dachowe. Inwestycja prowadzona była w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej” dofinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wynosi 490.882,99 PLN w tym dofinansowanie 347.110,27 PLN.

Zobacz inne projekty