Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

Podobne projekty

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0041/17
Oś priorytetowa: 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie 6.3.1 „ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cele projektu: Celem głównym projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego, ożywienie społeczne i gospodarcze, a także zwiększenie potencjału kulturalnego oraz podniesienie wartości historycznej obszaru zdegradowanego, poprzez nadanie obiektowi nowych funkcji sprzyjających integracji oraz dążących do eliminacji wykluczenia społecznego.

Cele bezpośrednie:
– ożywienie społeczne i gospodarcze na terenach zdegradowanych poprzez wprowadzenie nowych funkcji do zrewitalizowanych obiektów.
– zahamowanie procesu degradacji obiektów zabytkowych i przywrócenie ładu architektonicznego centrum wsi – przywrócenie terenów, których stan techniczny obecnie wyklucza wykorzystanie w celach publicznych,
– poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych na terenach rewitalizacyjnych

Cele pośrednie:
– rozwój partnerstwa organizacji pozarządowych
– wzrost poczucia identyfikacji społeczności z miejscem zamieszkania oraz integracji mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, uroczystości, itp.

Planowane efekty: Działania zrealizowane w ramach projektu pozwolą osiągnąć następujące wskaźniki produktu:
– Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
– Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,07 ha
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1 EPC
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 1 EPC

Wartość projektu: 3.549.089,45 PLN
Dofinansowanie UE:  3.016.726,03 PLN

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI


 

Zobacz inne projekty