Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw

Podobne projekty

 Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę punktu przedszkolnego w Targoszynie co wpłynie na zmniejszenie dysproporcji w zakresie kształcenia przedszkolnego pomiędzy terenami wiejskimi a miastem. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu infrastruktury przedszkolnej co skutkować będzie wzrostem dostępnych miejsc przedszkolnych w gminie. Obecnie jedyną formą edukacji przedszkolnej w gminie są oddziały przedszkolne przy podstawówkach. Utworzenie pełnostandardowego przedszkola na terenie gminy Mściwojów jest ważnym i długo oczekiwanym wydarzeniem w życiu społeczności lokalnej. Zapewnienie rodzinom mającym dzieci wieku od 3 do 6 lat dostępu do przedszkola w pobliżu miejsca zamieszkania znacznie poprawi ich standard życia, przyczyni się do poprawy warunków kształcenia oraz wpłynie na uaktywnienie zawodowe wielu rodziców.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu możliwe będzie utworzenie w sumie 72 miejsc przedszkolnych. Główne założenia inwestycji, zgodnie z PFU, obejmują: przebudowę klatki schodowej i dachu oraz częściowe docieplenie budynku i roboty wykończeniowe na potrzeby utworzenia 1 sali dydaktycznej i jadalni przedszkolnej, w której wydawane będą posiłki dostarczane przez firmę cateringową, dobudowanie nowych pomieszczeń przedszkolnych, w tym: dwie sale dydaktyczne, sala gier i zabaw przeznaczona do zajęć ruchowych, sensorycznych i korekcyjnych dla dzieci, część komunikacyjna, zaplecze higienicznosanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych, szatnia, pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie sprzątaczki. Przedszkole wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych: meble, pomoce dydaktyczne, zestawy gimnastyczne, rehabilitacyjne i motoryczne niezbędne podczas codziennych zajęć oraz zabawki i sprzęt  multimedialny dzięki któremu wzrośnie jakość i dynamika prowadzonych zajęć dla dzieci.

Wartość projektu: 1 448 217,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 180 291,24 zł

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Zobacz inne projekty