Podobne projekty

Tytuł projektu: Rozwój e-usług gmin z terenu Powiatu jaworskiego

Cele projektu:  Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępu do najwyższej jakości e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, spójnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Tak sformułowany cel strategiczny projektu prowadzi do wyodrębnienia celów szczegółowych, czyli: Udostępnienie na możliwie szeroką skalę nowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, co wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne mogły funkcjonować z pełną sprawnością. Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu i rezultatu:
– Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja – 6 szt.
– Liczba usług publicznych udostępnionych on- line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja – 17 szt.
– Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 30 szt.
– Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 3 szt.
– Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
– Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 1000 szt.

Wartość projektu: 3 543 575,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  3 012 038,88 PLN

RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne

Zobacz inne projekty