Projekty RPO WD 2014-2020

Projekty PRO WD 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie

Projekt – Żywiołowa szkoła

Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów

Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

Rewitalizacja wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej

Edukacja i zdrowie

Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce

Rozwój e-usług gmin z terenu Powiatu jaworskiego

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw