Rozpoczęły się prace demontażu azbestu

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…
Program usuwania azbestu z dachów. Na zdjęciu robotnicy zdejmujący eternit.

W dniu 19 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Mściwojów rozpoczęły się pierwsze prace mające na celu usunięcie popularnego niegdyś pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Realizacja zadania planowana jest do
28 czerwca 2020 r.

W tegorocznym naborze wniosków, do konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęło 24 wnioski. Zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 15.06.2020 r. wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań jest również projekt Gminy Mściwojów obejmujący demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mściwojów. Przewidywana do usunięcia ilość azbestu to ponad 40 Mg.

Menu