Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Mściwojów

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wójt  Gminy Mściwojów, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuje iż:

Cele, podstawa i zakres  przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mściwojowie  są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami prawa krajowego,  w szczególności w sprawach dotyczących wydawania decyzji, realizacją zadań publicznych, zawieraniem i realizacją umów. Przetwarzanie danych na podstawie zgody może mieć niekiedy miejsce w przypadku braku innych podstaw prawnych przetwarzania  w szczególności w celu ułatwienia kontaktu z Państwem.

Udostępnianie i przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.  Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą profilowane.

Uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo da jej cofnięcia. Prawa te mogą być ograniczone przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzicie Państwo z naszej strony naruszenia w zakresie ochrony Państwa danych.

Zapewniamy, że poprzez stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, odpowiednie zabezpieczenie techniczne dochowamy należytej staranności aby administrowane przez nas dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

Do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Oskar Manowiecki, powołany w celu nadzorowania sfery przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@lesny.com.pl lub numerem telefonu +48 614 244 033