Sposoby doręczania dokumentów UG Msciwojów

Sposoby doręczania dokumentów UG Msciwojów

I Sposób doręczania dokumentów papierowych (system tradycyjny doręczania dokumentów)

Dokumenty papierowe mogą być  doręczane do Urzędu Gminy Mściwojów za pośrednictwem:

poczty na adres:
Urząd Gminy Mściwojów
59-407 Mściwojów
Mściwojów 43

faksu:
nr faksu  +48 76 872-85-95

lub mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, w Sekretariacie pok. nr 23 piętro, ul. Mściwojów 43, w godzinach pracy Urzędu.

II Sposób  doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Gminy Mściwojów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy EBOI lub platformy ePUAP. Można również je składać na elektronicznych nośnikach danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Mściwojów za pomocą platformy systemu Urzędu Gminy Mściwojów EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej EBOI https://msciwojow.eboi.pl  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie EBOI.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

– gotowego e-formularza,
– nietypowego wniosku.

Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony EBOI z zakładki „katalog spraw” formularz.

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Mściwojów za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie  dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP http://epuap.gov.pl/  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta  w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

– gotowego e-formularza,
– wniosku.

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak:

– płyta CD lub DVD,
– pamięć masowa USB,

można składać w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, w Sekretariacie pok. nr 23 piętro, Mściwojów 43, w godzinach pracy Urzędu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Mściwojów:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Mściwojów muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym

lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP http://epuap.gov.pl/ .

 1. W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
 2. Akceptowane formaty załączników to:

– DOC, DOCX, RTF
– XLS, XLSX
– CSV
– TXT
– GIF, TIF, BMP, JPG
– PDF
– ZIP

 1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć  5,5MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

 1. skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:
  • pełną nazwę Urzędu,
  • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
  • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
 2. Po złożeniu dokumentów w Sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów na nośniku danych zostanie wydany dokument (poświadczenie przedłożenia) w postaci papierowej potwierdzający doręczenie, które będzie zawierać:
  • datę doręczenia,
  • informację o oznakowaniu,
  • sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,
  • informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej,
  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • nazwę i adres adresata,
  • podpis osoby reprezentującej adresata.
 3. Dokumenty mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@msciwojow.pl .

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5,5MB.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

1)   w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2)   w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy – inny niż ogólny

– przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.