UWAGA AZBEST

Inne aktualności

Azbest – lekki, niepalny, posiadający dużą wytrzymałość mechaniczną oraz dobre właściwości izolacyjne, odporny na korozję, w przeszłości był szeroko stosowany w budownictwie. Najczęściej występującą formą azbestu są:

 • płaskie lub faliste płyty azbestowo-cementowe (eternit, Karo), stosowane do pokrycia dachów i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarskich,
 • rury i kształtki azbestowo-cementowych oraz otuliny, stosowane w budowie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Przeprowadzone badania naukowe potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na ludzki organizm. Ustalono, że bardzo małe (o średnicy nawet 10 razy mniejszej od ludzkiego włosa) włókna azbestu, przenikają za pośrednictwem układu oddechowego do organizmu,
a zalegające w płucach włókna mogą wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe i inne poważne zmiany w płucach.

ROLNIKU PAMIĘTAJ!

Kontroluj systematycznie stan wyrobów zawierających azbest

Przeprowadzona ocena i sporządzany na odpowiednich formularzach protokół w zakresie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów jest podstawą do podjęcia kroków w celu:

 • usunięcia ich i zastąpienia materiałami bezpiecznymi,
 • zabezpieczenia poprzez zamknięcie przestrzeni, w której znajduje się azbest, lub pokrycie środkami wiążącymi azbest.

Po wypełnieniu, formularz należy przekazać do właściwego urzędu gminy.

Nie usuwaj sam wyrobów zawierających azbest

Usuwaniem, transportem i składowaniem odpadów niebezpiecznych, jakim jest azbest, zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uwarunkowania techniczne, organizacyjne, uwzględniające skalę trudności, niebezpieczeństw, niezbędnych środków, jakie wiążą się z prawidłową procedurą usuwania azbestu, zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Bezpieczne usuwanie azbestu

Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych dotyczą zarówno osób uczestniczących bezpośrednio w pracach jak i tych, które mogą znajdować się w pobliżu.

Przy usuwaniu azbestu należy:

 • strefę prac odgrodzić i oznaczyć tablicą informującą o zagrożeniu azbestem
 • wyroby z azbestu podczas usuwania należy nawilżać, aby minimalizować emisję cząstek do atmosfery,
 • nie stosować narzędzi wysokoobrotowych (wiertarek, szlifierek kątowych)
 • nie kruszyć i nie łamać odpadów, nie rzucać ich z wysokości
 • odpady transportować w szczelnych i oznakowanych opakowaniach z folii polietylenowej
 • składować odpady na legalnych składowiskach
 • używać środków ochrony indywidualnej, a po użyciu składować razem z odpadami azbestowymi
 • usuniętych materiałów zawierających azbest nie należy składować oraz mieszać
  z innymi odpadami.

Wyroby zawierające azbest powinny być usunięte w Twoim gospodarstwie do 2032 roku!

Informacje o sposobach zabezpieczenia i usuwania azbestu oraz możliwości dofinansowania jego utylizacji należy szukać w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Materiały źródłowe:

– broszury prewencyjne KRUS

https://agrodoradca24.pl/11/azbest-w-gospodarstwie-rolnym-poznaj-najwazniejsze-problemy-2551.html

 

Opracowała:
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy

Menu