Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!

Inne aktualności

Informacja

Fundacja „Razem” w Wałbrzychu poszukuje uczestników projektu pn. „Wspieramy skutecznie od A do Z-atrudnienia!” nr projektu:

RPDS.08.02.00-IP.02-02-0213/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Celem głównym projektu jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób po 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z terenu powiatu jaworskiego, poprzez objęcie ich wsparciem o charakterze indywidualnym i kompleksowym.

Projekt przyczyni się do określenia ścieżki zawodowej Uczestników, uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co przyczyni się do zwiększenia ich szans zatrudnienia na rynku lokalnym.

Projekt zapewnia wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób bez pracy poprzez min. 2 formy wsparcia dostosowane do uczestników:

  • Identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy;
  • Opracowany Indywidualny plan działania (IPD) dla każdego uczestnika;
  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  • Warsztaty aktywnych technik poszukiwania pracy
  • Szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne;
  • Staże zawodowe;
  • Możliwość wsparcia na rzecz mobilności geograficznej dla 4 osób w ramach projektu.

Formy wsparcia obligatoryjne dla każdego z uczestników to:

identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe. Pozostałe formy wsparcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Więcej informacji na stronie:

http://fundacjarazem.wixsite.com/wspieramyskutecznie/rekrutacja.

Fundacja „Razem”
Beethovena 1-2,
58-300 Wałbrzych
tel 074 666 30 06
e-mail: biuro@fundacjarazem.pl

Menu