Wycinka drzew po nowemu

Inne aktualności

Od 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Zgodnie  z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) właściciel nieruchomości, który będzie chciał dokonać na niej wycinki drzew, obowiązany jest dokonać zgłoszenia do wójta gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Od daty zgłoszenia Urząd Gminy w Mściwojowie w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie w ciągu 14 dni dokonana zostanie weryfikacja sprawy. Jeśli Wójt Gminy nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie możliwe dokonanie wycinki drzewa. Nie zmieniły się przepisy dotyczące usuwania drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W takim przypadku nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Menu