Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice

Inne aktualności

Otwórz sklep Dobre z lasu
Dobre z Lasu to znak towarowy Lasów Państwowych. Jego celem jest promowanie produktów pochodzących z…

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice
Na podstawie art. 27 art. 28 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1912) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam,
że w dniu 7.12.2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części gruntów wsi Drzymałowice, gmina Mściwojów.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości, przez jej odczytanie, decyzji Wojewody Dolnośląskiego po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Starosty Jaworskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz i części gruntów wsi Drzymałowice, gmina Mściwojów nr GP.6622.7.2017.4.2021 z dnia 16.06.2021 r.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 31 przywołanej wyżej ustawy oraz art. 49 Kpa, decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, Starostwie Powiatowym w Jaworze, we wsi Luboradz i Drzymałowice, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze: http:/www.spjawor-bip.pbox.pl . Z chwilą upływu tego terminu, decyzję uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom scalenia.

Menu