Informacja

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2023 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Mściwojów przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Mściwojów za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2024r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Mściwojów odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r., w związku z powyższym zgłoszenia w wersji papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu do dnia 24 maja 2024r. (piątek), do godziny 15.00 w pok. 10 Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów (pok. 17) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 10)

 

Przewodniczący Rady Mściwojów
/-/ Tomasz Siczek

Inne aktualności

Poprzedni wpis
29 maja 2024r. kasa nieczynna
Następny wpis
Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Mściwojów w kadencji 2024-2029