ZOSTAŃ TERYTORIALSEM

Inne aktualności

Konsultacje społeczne – Niedaszów
Zapraszamy mieszkańców wsi Niedaszów do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla dróg…

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
Od 27 września 2019 roku trwa proces formowania 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ze stałym rejonem odpowiedzialności obejmującym całe województwo dolnośląskie. Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu, w koszarach wojskowych przy alei Hallera 36/38.
Zaplanowano, aby docelowo brygadę tworzyły trzy bataliony lekkiej piechoty. Obecnie w trakcie formowania – oprócz dowództwa i sztabu brygady – jest 161 batalion lekkiej piechoty z siedzibą we Wrocławiu, który część swoich sił i środków będzie miał także w Kłodzku. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie formowania 162 batalion lekkiej piechoty w Głogowie, zaś w 2021 planowane jest rozpoczęcie tworzenia wałbrzyskiego batalionu. Służba w 16 DBOT jest dobrowolna, kierowana do osób, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie.
Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Menu