Żywiołowa szkoła – projekt dofinansowany!

Inne aktualności

Nowe numery telefonów do ZGK
Od dziś uruchomiliśmy dla Państwa nowe numery telefonów do Zakładu Gospodarki Komunalnej. 768788546 – Sekretariat…

11 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt złożony przez Gminę Mściwojów pn. „Żywiołowa szkoła”. Wartość przyznanego dofinansowanie to ponad 265 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację zajęć wzmacniających wiedzę i kompetencje społeczne, w tym: warsztaty i zajęcia terenowe, wycieczki, zajęcia sportowe, edukacyjne, muzyczno-rytmiczne, jak również porady i terapię psychologiczną oraz zajęcia wspomagające  dla uczniów szkół podstawowych w Snowidzy i Targoszynie. Rozpoczęcie projektu planowane jest już od marca br.

Menu